NEFRIDI

Archiv 2010 – 2012

 

ZPRAVODAJ   Městského výboru   KSČM

v Jihlavě

 

Lidstvo si bude muset vybrat mezi barbarstvím nebo socialismem

Rosa Luxemburgová,

 

 

Předseda Městského výboru KSČM Ing. Pavel Šlechtický slechticky.pavel@seznam.cz

 

 

 

 

 

Z tiskové zprávy z 10. Sjezdu komunistického svazu mládeže

 

1. prosince 2012  se v Olomouci uskutečnil 10. sjezd Komunistického svazu mládeže (KSM).

Velká pozornost byla na zasedání mladých komunistů věnována akutní potřebě mírového, protiválečného a antiimperialistického hnutí. 10. sjezd KSM v této souvislosti přijal jako samostatný dokument Výzvu k budování protiválečného antiimperialistického hnutí v České republice, ve které komunistická mládež vyzývá k „budování hnutí proti imperialistické válce, které nebude omezeno jen na proklamace a symbolické, byť masové akce, ale svou rozhodností a akceschopností, s organizacemi a aktivisty v relevantních oblastech a v infrastruktuře společnosti, dokáže klást odpor realizaci imperialistické válečné politiky a válečných zločinů, jakkoliv je probíhající válka blízká nebo vzdálená.“

Na sjezdu mladých komunistů byla pozornost věnována také přípravě 18. světového festivalu mládeže a studentstva. Tato důležitá událost mezinárodního antiimperialistického hnutí mládeže, se za účasti tisíců mladých lidí z celého světa uskuteční v příštím roce v jihoamerickém Ekvádoru a KSM se na její organizaci již nyní aktivně podílí.

Sjezd komunistické mládeže obdržel pozdravy od představitelů Komunistické strany Čech a Moravy a dalších partnerů, i od řady komunistických, pokrokových a národně-osvobozeneckých organizací mládeže z mnoha zemí. Světová federace demokratické mládeže, jíž je Komunistický svaz mládeže členem a která sdružuje desítky milionů mladých lidí celého světa, zaslala 10. sjezdu KSM pozdrav, kde  mimo jiné konstatuje: „Světová federace demokratické mládeže podporovala KSM v době antikomunistických útoků a vládních snah o jeho zákaz v minulých letech. Víme, že to byl historický střet a znovu deklarujeme, že budeme vždy stát na straně KSM ve všech jeho zápasech.“

Kontakt: www.ksm.cz, ksm@ksm.cz

 

 

 

 

Celoměstská schůze členů KSČM a sympatizujících

 

Zpráva o činnosti MěstV KSČM, KSČM  v Jihlavě přednesená na Celoměstské schůzi členů  KSČM a sympatizujících 7.11.2012

předsedou Městského výboru KSČM v Jihlavě Ing. Pavel Šlechtickým.

 

    Naše schůze  se schází 7. listopadu, v den 95. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Byla to jedna z nejdůležitějších událostí minulého století. Znamenala zejména přeměnu zaostalého,  převážně negramotného Ruska v průmyslovou zemi, která jen tak mohla s ostatními spojenci zvítězit nad fašistickým Německem. Období od  poslední městské konference konané 15.12. 2011 bylo pro naši stranu  významné. Konaly se stranické konference, sjezd, krajské volby, které byly  pro KSČM  úspěšné. Skončily výraznou prohrou pravice, především ODS. Potvrdily odpor většiny lidí žijících ze své práce a důchodů s asociálními reformami vlády ODS, TOP 09 a   pozůstatků Věcí veřejných, vlády,  která  preferuje nejbohatší a ožebračuje chudé a střední vrstvy občanů.

      K činnosti KSČM v Jihlavě.  MěstV KSČM v Jihlavě se ve své činnosti  zaměřoval především na získání důvěry občanů Jihlavy v naši stranu.  Pro  členy KSČM a sympatizující MěstV zorganizoval besedy s tehdejším místopředsedou KSČM s. Grospičem, s členem ÚV KSČM s. Krajčou k situaci v Syrii. Inicioval setkání členů výborů, komisí a školských rad města Jihlavy za KSČM i setkání všech kandidujících za KSČM v komunálních volbách v roce 2010. Obě akce se těšily  velkému zájmu.  Naši zástupci se  zúčastnili v Praze na  odborářské demonstraci proti vládě. Zúčastnili se opakovaných schůzek se zástupci jihlavských alternativ i odborů.  Organizovali jsme  1. máj na jihlavském náměstí,  připomenutí osvobození naší vlasti Rudou armádou na jihlavském hlavním hřbitově a na náměstí Svobody. Před krajskými volbami jsme rozdávali volební materiály na Březinkách a před Jitřenkou v ulici Kollárova, vylepovali volební plakáty mimo město na dušejovsku, v obcích u Větrného Jeníkova, Stonařova. Průběžně jsme doplňovali webové stránky MěstV KSČM.

      Pokud se týká členské základny KSČM v Jihlavě je organizována v  základních organizacích.  Organizace jsou  samostatné v rozhodování i ve výběru členských příspěvků.  Základní organizace KSČM jsou základními a nejdůležitějšími články celé strany. Jsme rádi, že  v Jihlavě jsme tento systém udrželi.  Děkuji  všem členům a především předsedům základních organizací za jejich práci. V průběhu roku jsme obdrželi návrh na sloučení organizací v Jihlavě. Tento návrh za situace, kdy ještě většina základních organizací Jihlavy je schopna se scházet a vybrat příspěvky, nepokládám  za aktuální. MěstV nabízí pomoc při svolávání schůzí základních organizací, tak jak je tomu už dnes u ZO Tesly.

      Počtem členů jsme v Jihlavě stále zdaleka nejpočetnější stranou. Na našich akcích se však schází tak kolem padesáti, šedesáti členů. Soutěžíme v dlouhověkosti, která má však své fyzické meze. Proto je tak významné získávat nové členy. V minulém roce jsme přijali tři nové členy, což předpokládáme po obdržení nových přihlášek i v roce letošním.     

       Měřítkem podpory strany ve veřejnosti jsou její výsledky ve volbách. V nedávných krajských  volbách KSČM  obdržela v Jihlavě 19,57 % hlasů, volilo nás 2965 občanů, skončila druhá za ČSSD.  Zvítězili jsme v pěti volebních okrscích Pávovská, Jarní, v Herolticích, Henčově, A. Dole a Pístově. Z krajských měst bylo lepší jen Ústí nad Labem s 23,46 % a Ostrava s 20,84 % hlasy.

      Z výsledků voleb je zřejmá zvětšující se podpora veřejnosti naší straně. Na jednoho člena KSČM připadá asi  20  občanů,  nečlenů KSČM, kteří  volili naši stranu. Je na nás, aby jich bylo ještě více, abychom  zvýšili důvěru lidí v naši stranu.  To je náš prvořadý úkol.

       Jihlavští zastupitelé zvolení za KSČM mají největší možnosti svým vystupováním a rozhodováním ovlivňovat širokou veřejnost Jihlavy. Musí si toho být vědomi. KSČM má v Jihlavě zastoupení ve všech výborech a komisích města, ve školských radách základních škol. Je respektovanou stranou i našimi odpůrci.

        Informovanost členů strany a široké veřejnosti o činnosti  KSČM je naším dalším prvořadým úkolem. S připravovanými akcemi jsou na pravidelných, měsíčních  poradách seznamováni předsedové základních organizací, kteří by o nich  měli informovat své členy. MěstV KSČM vydává zpravodaj, který má  však velmi omezený dosah a letošním roce byl vydán  jen dvakrát.  Změnit jeho formu se nám zatím nepodařilo. Mnohem významnější jsou webové stránky MěstV KSČM na internetu s počtem 2427 čtenářů. Na internetových diskuzích vidíme zvyšující se podporu naší strany. Děkuji všem, kteří se do těchto diskuzí zapojují.  MěstV KSČM v Jihlavě pokračuje  ve  spolupráci s Klubem společenských věd.

        I v mediích  máme určitý prostor k informování veřejnosti, zejména o konkrétních událostech města.  Pro naši stranu mají zásadní význam Haló noviny. Z regionálního tisku pak Jihlavské listy, Jihlavský deník,  Mladá fronta Dnes s každodenní jihlavskou přílohou,  Právo.  Zpravodajská část je zde  uváděna poměrně objektivně, což  se týká  především  informací ze zastupitelstva.    Naši zastupitelé zde možnosti k vyjádření mají.   Musí to však být konkrétní témata zajímající veřejnost. Totéž v menším rozsahu platí i o regionální redakci České televize.

        Úkolem KSČM  je hledat  spojence.  Jsme velmi rádi, že v našem městě působí Levicový svaz žen, Klub českého pohraničí, který reaguje na útoky proti roku 1945  i  roku 1918,  pobočka česko kubánského přátelství. Jejich akce plně podporujeme a činnost KSČM obohacují. Děkuji všem členům těchto organizací a zejména jejich předsedům za jejich práci.

          V Jihlavě spolupracujeme se Stranou demokratického socialismu jejichž členové byli na naší kandidátce a jsou městskými zastupiteli. Tuto spolupráci hodnotím jako úspěšnou a budeme v ní pokračovat s cílem sjednocovat levici v našem městě. Současná nejsilnější strana ČSSD s podobným sociálním programem jako KSČM je  v mnoha případech na krajích, včetně Vysočiny,   s KSČM v koalici. Současně je náš velký  konkurent ve volbách. Z této skutečnosti je třeba vycházet. Dále se budeme  zúčastňovat případných schůzek zástupců jihlavských alternativ, Pirátů a dalších seskupení.

          Občanská společnost je v Jihlavě velmi významná a  soudržná. Svaz důchodců, sdružení občanů postižených civilizačními chorobami mají masivní členství a velmi aktivní činnost. Totéž platí o společenských organizacích jako jsou zahrádkáři,  chovatelé a další,  sportovní a ekologické organizace. Řada našich členů v těchto organizacích již pracuje. Je třeba jim poděkovat. Členové KSČM by se měli ve větší míře akcí pořádaných  společenskými organizacemi  zúčastňovat.  Naši zastupitelé by měli  společenské organizace v jejich činnosti podporovat.   Jsme rádi, že se dále úspěšně rozvíjí  naše spolupráce s Komunistickou stranou Německa v družebním městě Heidenheimu. Němečtí soudruzi nás pozvali na návštěvu jejich města, kterou bychom chtěli uskutečnit v příštím roce.

           Bohužel se v našem městě objevily sprejerské, rasistické   nápisy i s hákovými kříži na Jungmanově škole a na domech na Březinkách. Jednoznačně je odsuzujeme a na zastupitelstvu jsme žádali o jejich odstranění  Sociální vyloučení plodí násilí a proti romské nálady určité části veřejnosti jsou živnou půdou neofašismu, proti kterému se musí společnost bránit.

           Jsme velmi rádi, že v Jihlavě má naše strana  dobré  výsledky potvrzené nedávnými krajskými volbami. Lidi musíme umět  přesvědčit naší prací. O všem rozhodují poctiví, aktivní lidé, které máme a další je třeba  přivést do našich řad. To je náš hlavní úkol před komunálními volbami v roce 2014. Je třeba dále překonávat uzavřenost naší strany, hledat spojence a  prohloubit  důvěru veřejnosti.  Toho můžeme dosáhnout  větší aktivitou MěstV, základních organizací,  členů KSČM i našich sympatizujících.  K tomu potřebujeme zájem, chuť do práce, která by nás měla  bavit  a především zdraví, které vám ze srdce přeji.

 

 

 

Stručně z jednání Městského zastupitelstva v Jihlavě za dne 30. 11. 2012

 

-   Přes nesouhlasné stanovisko zastupitelů za KSČM byl přijat návrh na zvýšení poplatku za likvidaci odpadů z 500 Kč na 700 Kč ročně. V řadě měst a obcí poplatek zvýšen nebyl, na příklad v Třebíči.

Pro zvýšení poplatků bylo v Jihlavě 26 zastupitelů, většinou z koalice ODS, ČSSD, KDU - ČSL.

 

 -  Zastupitelstvem nebyl odsouhlasen návrh na odkoupení pozemku na Březinkách, sousedícího s objektem obchodního střediska s prodejnou potravin Albert. Majitel protilehlého objektu obchodního střediska pan Ing. Škamrada chtěl, aby na pozemku bylo umožněno zásobování pouze od 22 do 8 hodin, což bylo nepřijatelné.

 

-   Byl schválen návrh KSČM a zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor prověřit zajištění správy vodovodů a kanalizací na území Jihlavy od 1.1. 2013, po vystoupení Jihlavy za Svazku vodovodů a kanalizací Jihlavsko.    

 

 

 

 

P o z v á n í

 

na celoměstskou schůzi členů KSČM a sympatizujících, která se uskuteční ve středu dne 7. listopadu 2012   v zasedací místnosti OV KSČM v Jihlavě, Úlehlova 5

15.30 hodin.

 

 

 

Srdečně zve MěstV KSČM v Jihlavě

 

 

 

 

 

Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě –  říjen 2012. (opis tištěné formy)

 

Výsledky krajských voleb v roce 2012 v kraji Vysočina :

KSČM 19,57 %, 32119 hlasů,

 do krajského zastupitelstva byli z Jihlavy zvoleni Pavel Kalabus, Lubomír Drápela.

 

Výsledek krajských voleb v Jihlavě r. 2012 :

ČSSD 30,19 %, 4669 hlasů,

KSČM 19,17 %, 2965 hlasů,

ODS 12,13 %. 1877 hlasů,

TOP 09 7,97 %, 1233 hlasů,

KDU ČSL 7,21 %, 1116 hlasů.

Ostatní strany pod 5 %.

Pro srovnání v krajských volbách v roce 2008 při větší účasti voličů KSČM získala v Jihlavě 15,74 %, nárůst v r. 2012 + 3,43 %, 2 623 hlasů, nárůst v r. 2012 + 342 hlasů.

V nejúspěšnějších parlamentních volbách pro KSČM v r. 2002 v Jihlavě KSČM získala 17,07 %, 3989 hlasů.

Z krajských měst Jihlava v krajských volbách r. 2012 procentem hlasů pro KSČM 19,17 % skončila na třetím místě, za Ústím nad Labem 23,46 % a Ostravou 20,84 %.

 

Preferenční hlasy kandidátů z Jihlavy :

Pavel Kalabus        244  preferenčních hlasů,

Lubomír Drápela    218  preferenčních hlasů,

Pavel Šlechtický     522  preferenčních hlasů,

František Havlík     151  preferenčních hlasů,

Xenie Novosadová  64  preferenčních hlasů,

Jan Svoboda            51 preferenčních hlasů.

 

Výsledky voleb v Jihlavě podle volebních okrsků r. 2012 :

Volební okrsek, % voličů pro KSČM, počet hlasů pro KSČM, pořadí stran

1 Pávov 25,98 %, 32 voličů, 2.. v pořadí, 2 Pávovská 28,84 %, 30, 1., 3. 5. května 20,30 %, 79, 2.., 4. Smrčenská 15,42 %, 58, 2., 5. Kolárova 22,08 %, 87, 2.., 6. Sokolovská 19,02 %, 47, 2.., 7. Královský Vršek 21,10 %, 61, 2., 8. Havlíčkova 17,94 %, 56, 2.., 9. Jiřího z Poděbrad 14,03 %, 48, 3.., 10. Červené Domky 15,36 %, 59, 2., 11. Na Dolech 14,28 %, 52, 2.., 12. Dusíkova 15,57 %, 57, 2.., 13. Mlýnská 23,52 %, 72, 2.., 14. Stavbařů 21,25 %, 78, 2., 15. Srázná 17,98 %, 68, 2., 16. Komenského 15,83 %, 35, 3., 17. Fritzova 13,36 %, 25, 3., 18. Benešova 14,28 %, 21, 2., 19. Kosmákova 13,19 %, 26, 3., 20. Kosovská 17,10 %, 39, 2., 21. Brněnská 17,10 %, 39, 2., 22. Demlova, Stará Cesta 21,54 %, 78, 2., 23. Demlova, Březinova 25,28 %, 89, 2., 24. Helenínská 22,77 %, 82, 2., 25. Březinova 24,28 %, 87, 2., 26. Březinova 26,16 %, 73, 2., 27. Na Kopci 18,77 %, 55, 2., 28. Březinova, Na kopci 29,16 %, 77, 2., 29. Helenín 22,83 %, 66, 2., 30. Hany Kvapilové 22,83 %, 66, 2., 31. Nad Plovárnou 14,97 %, 56, 2., 32. Polní 20,87 %, 62, 2., 33. Lidická kolonie 16,77 %, 79, 2., 34. Jiráskova 18,06 %, 56, 2., 35. Ladova 19,17 %, 59, 2., 36. Erbenova 21,91 %, 64, 2., 37. Za Prachárnou 13,63 %, 48, 2., 38. Vrchlického 26,64 %, 73, 2., 39. Kainarova 11,16 %, 49, 3., 40. 17. listopadu 16,43 %, 48, 3., 41. U Pivovaru 16,43 %, 48, 2., 42. Na Hliništi 19,92 %, 52, 2., 43. Žižkova 12,50 %, 39, 3., 44. Kosov 7,40 %, 2, 4., 45. U Hřbitova 18,47 %, 68, 2., 46. U Hřbitova 20,06 %, 64, 2., 47. Telečská 18,78 %, 59, 2., 48. Hosov 16,98 %, 9, 2., 49. Fibichova 21,22 %, 73, 2., 50. Rantířovská 14,34 %, 66, 3., 51. Jarní 19,92 %, 50, 1.-2.., 52. Heroltice 32,69 %, 17, 1., 53. Henčov 30,50 %, 18, 1., 54. Hruškové Dvory 17,69 %, 20, 2., 55. A. Důl 29,16 %, 49, 2.,

56. Zborná 8,53 %, 4, 4., 57. Pístov 32,03 %, 33, 1.

 

Vítězné okrsky KSČM v Jihlavě :

Vol. okrsek č. 2 Pávovská 28,84 %, 30 hlasů, č.51 Jarní 19,92 %, 50 hlasů, stejný výsledek s ODS, č. 52 Heroltice 32,19 %, 17 hlasů, č. 53 Henčov 30,50 %, 18 hlasů, č. 55 A. Důl 29,16 %, 49 voličů, č. 57. Pístov, Popice, Vysoká 32,03 %, 33 hlasů, Většinou KSČM druhá.

 

Naše pozvání :

  30.10. 13.00 hod. Městské zastupitelstvo Jihlava,

 

  7.11. 15.30 hod. Celoměstská schůze členů KSČM a sympatizantů , na OV KSČM Úlehlova 5.

 

Jste srdečně zváni.

 

 

 

10. výročí partnerství mezi městy Jihlavou a Heidenheimem

 

14. září 2012 v 16.30 se ve vestibulu jihlavské radnice uskutečnila vernisáž výstavy „Jak běžel čas“.

Heidenheim a Jihlava na  fotografiích Klause Petera Preußgera a Jiřího Ernesta.

 

      Kdo byl na vernisáži u příležitosti zahájení oslav 10let trvajícího partnerství s městem Heidenheim, mohl vyslechnout slavností projevy, nad kterými se stojí hlouběji zamyslet. Toto mé dílko samozřejmě nenahrazuje jejich plné znění.

 Se slavnostními projevy vystoupili:

 - Primátor města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal   

 - Starosta města Heidenheim Rainer Domberg   

 - Předseda „Jazykového ostrůvku“ (Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel)  Josef  Gleiksner.

 

          Jihlavský primátor ve svém projevu použil výraz odsun, ale v překladu pro německé hosty bylo toto slovo překládáno tvarem slova vertreiben (vyhnání).

        

          V projevu starosty města Heidenheim pana Rainera Domberga zazněla úvaha jak by Jihlava byla nemyslitelná bez německých horníků, kteří tu našli domov a přes 700 let  všichni společně spokojeně jako dvoujazyčné město žili. Podle pana starosty partnerského města tento krásný stav soužití byl zakončen kolektivním šílenstvím.

        

         Předseda odsunutých jihlavských Němců pan Josef Gleisner zase pochválil město  Jihlavu za příkladnou angažovanost, v rámci spolku Gustava Mahlera. Děkuje za účast na jejich vzpomínkových slavnostech (i když já nevím, že by ZM někdy hlasovalo o jakékoliv účasti na akcích odsunutých Němců), poděkoval za zpracování loňské výstavy  „ Nikdy zcela neodešli Jihlavští Němci“. Srdečně poděkoval městu Jihlavy za pozvání k tomuto jubileu a věří se se podařilo vybudovat most do staré vlasti. To jak se podařil vybudovat uvidíme zítra kdy po 67 letech bude pochováno několik německých obětí.  Tak jsem naslouchal o nutnosti bez emocí se vracet k minulosti, o německých poválečných obětech, přemýšlel, kdo asi pana předsedu do Jihlavy vůbec pozval, a zároveň koukal na jednu z vystavovaných fotografií s názvem Znojemská Straße dobovou fotografii se Znojemskou ulicí štědře vyzdobenou prapory s hákovým křížem.

       Nevím komu děkoval pan předseda odsunutých jihlavských Němců za pozvání. Zastupitelům města určitě ne, vždyť o něčem takovém se nikdy  nejednalo. Nejspíš ani pan primátor nic nevěděl, neboť na zastupitelstvu konaném 2 dny před touto událostí jsem z jeho na něm vyžádané informace vyrozuměl, že delegace z Heidenheimu se bude skládat z 18 zastupitelů.  Pan předseda spolku zastupitelem města Heidenheim není.

     

       Než hledat jakékoliv mosty z minulosti, je potřeba spojit se v přesvědčení, že žádná válka nikde a nikdy již nesmí být, myslím, že i toto bylo přání většiny lidí před 67 lety. Bohužel o tom, se žádný z řečníků ve svém projevu nezmínil. (Zadražil)

 

 

 

 

I dnes stojí za připomenutí

 

7. 9. 1943 popraven Julius Fučík  


Jen ve dnech 6.-11.9. 1943 v berlínské věznici Plötzensee oběšeno 234 lidí. Mezi popravenými byl i německý horník, který odmítl pracovat pro zločinný Hitlerův režim. Také popraven holandský klavírista Karel Robert Keiten, odsouzen za to, že po návratu z jedné svého turné prohlásil, že po porážce nacistických vojsk u Stalingradu je jasné, že Německo už celou válku prohraje.

 

Podle HaNo (zkratka jel), ze dne 23.2.2002:
     Profesor slavistiky Petr Steiner z Pensylvánské univerzity v USA po tři roky o prázdninách shromažďoval v České republice fakta k napsání kritické eseje nazvané Ejhle, hrdina s podtitulkem Julius Fučík a jeho Reportáž.
Steiner v eseji uvádí, že k velkému úžasu mnohých, co po dlouhá léta hlásala komunistická propaganda, že totiž Julius Fučík byl hrdinou, je skutečně pravda!

 

 

 

Připomínáme - 6. srpen roku 1945…

 

udelal_bych_to_znova

 

Paul Tibbets, velitelem posádky, které svrhlo atomovou bombu na Hiroshimu

Literatura uvádí, že letadlo bylo před startem pokřtěno jménem matky vojáka - Enola Gay

      Je omyl omlouvat tento čin tím, že urychlil konec války. Kdyby Američané  a spojenci vůbec měli zájem na dřívějším ukončení války, tak otevřeli západní frontu mnohem dříve a ne až když Sověti měli rozhodující bitvy za sebou a bylo jasné že fašismus  jsou schopni porazit sami.

      Foto amerického klučiny patrně nezatíženého svědomím ani pochybami jsem našel zde http://promuze.blesk.cz/clanek/pro-muze-novinky/179175/muz-ktery-svrhl-bombu-na-hirosimu-udelal-bych-to-znova.html?utm_source=denik.cz&utm_medium=traffic-exchange

Zadražil

 

6. červenec 2012

597 výročí upálení Mistra Jana Husa

 

                                                Hamižnost církevních funkcionářů kritizovaná M. J. Husem  se ani za 600 let nezměnila.

 

Tehdy:   Kdo zaplatil církvi - koupil si odpustek dostal za svůj čin odpuštění. Jak nahoře, tak i na zemi.

 

Dnes:     Katolická církev si nárokuje majetek ve výši 160 000 000 000 Kč

Začátkem příštího týdne se bude v poslanecké sněmovně hlasovat o tzv.  "narovnání s církvemi".

      Pokud sněmovna návrh schválí, bude to stát každého z nás 160  000 Kč,  nemluvňata a důchodce nevyjímaje.

 Katolická církev si nárokuje majetek ve výši 160 000 000 000 Kč (čti: sto šedesát miliard!!!),   jehož vlastnictví odmítá  doložit dokumenty o jeho nabytí (zejména proto,  že  je  nemá).  To, že majetek, který měla, získala pomoci desátku, křížových  výprav a  jiných  praktik asi nemá cenu zmiňovat.  Od roku 1420 dodnes tzv. církevní majetek nepatřil církvi, ale  panovníkovi, resp. státu. Vláda Petra Nečase se rozhodla darovat v tichosti a v mediálním stínu  aféry Davida Ratha právnické osobě,  jejímž vlastníkem je jiný stát - Vatikán - cca 1% území ČR a finanční  kompenzaci ve výši podstatné části státního rozpočtu. Takový čin lze považovat za VLASTIZRADU.  V případě, že návrh bude schválen 101 hlasy, bude jedno  zvednutí ruky mít  hodnotu cca 1,6 miliardy Kč!!!  Budete takového poslance volit i po té?

     Pokud to tedy nechcete platit ze své kapsy, co nejrychleji šiřte tyto informace v něm.

 

Veřejné mínění má velkou hodnotu - když, ne teď, určitě u voleb...

 

Vrácení majetku církvi není restituce, ale dar   viz také: http://www.levicovyprostor.estranky.cz/clanky/cirkev/do-vladni-skorepiny-se-vejde-temer-vse--co-cirkve-zadaji.html

 

 

 Z Parlamentních listů:

                         Občané ČR, zveme Vás na vzpomínkové setkání, jež se koná k  příležitosti 597 výročí upálení Mistra Jana Husa dne 6.července 2012 v Praze na Václavském náměstí od 10.00 hodin pod sochou koně se sv. Václavem.  V diskuzi se poraďme o naší budoucnosti. Občané ČR, osud této země je ve Vašich rukou!

Jiří Bezák, mluvčí 3PD a OIČNZ

Celý článek: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/clanek.aspx?id=12663

 

 

Stupňuje se hrozba ozbrojené agrese NATO a jeho spojenců proti Syrské arabské republice.

První číslo Mírového zpravodaje, který vydalo České mírové hnutí, členská organizace Světové rady míru.

 Přečíst: http://issuu.com/mirovehnuti/docs/mirovy_zpravodaj_01

 

 

Ležáky 24. června 1942

Druhá obec vypálená před 70 lety v souvislosti atentátem na  R. Heidricha

LE11 LE22

 

Foto ze vzpomínkového aktu dne 23. června 2012

 

 

 

Lidice 10. červen 2012

 

Lidice se již tradičně stávají setkáním vyjadřujícím odhodlání - již nikdy nedopustit fašismus a válku.

 

Jihlava svojí brigádou v červenci roku 1999 patřila k prvním, kteří dali svoji pomoc při obnově lidického sadu růží. A každým rokem také kdo může do Lidic přijede.  K trvalým účastníků lidického setkání patří němečtí antifašisté.

 

     Letošního roku se do Lidic přijel pomodlit i pan  kardinál Dominik Jaroslav Duka.  Pan kardinál cítil při modlitbě za umučené lidické občany vyzvat i k modlitbě za ty, co stiskli spoušť, neboť jak dodal, ty může soudit pouze bůh. Pan kardinál zřejmě pokračuje  (podle současných možností) ve šlépějích svých předchůdců, kteří ač jistě věděli, co se tehdy děje žehnali fašistickým zbraním. Ostatně na opasku německého fašistického vojáka byl nápis „Bůh s námi“.  A tak kam vkročil vraždit, byl mu bůh vždy nablízku.

 

Dnes, v rámci přepisu dějin, se hovoří pouze o konci války a agresor s obětí se stavějí do jedné roviny.

Nelze zapomenout - před každým koncem války muselo být vítězství. V případě druhé světové války to bylo vítězství nad fašismem.

Je to vítězství s rozhodujícím podílem Rudé Armády.

Nezapomenout na to vše je zárukou, aby se den 10. červen 1942, jaký postihl Lidice již nikdy v jakékoliv podobě a kdekoliv na světě neopakoval.

 

LIDIC_12

 

Foto z minulých let

3     1

 

připravil Zadražil

 

 

 

Krize v Sýrii vlastníma očima.

 

Byl název besedy s účastníkem mírové mise Světové rady míru a Federace demokratické mládeže v Sýrii

Milanem Krajčou, členem ÚV KSČM a zástupcem KSM.

 

Beseda se uskutečnila posledního května v zasedací místnosti OV KSČM v Jihlavě.

 

KOLAR

 

 

Poznámky z besedy

     I my jako Česká republika (přesněji současná vládní garnitura) podporujeme embargo evropském unie proti Sýrii.

    Česká republika má v Damašku velvyslanectví.

    Život v Sýrii neurčuje náboženství  (sekulární  země) – to se týká například i oblékání žen.

    Islám i křesťanství žije bez problémů, mešity i kostely mají  fyzicky blízko sebe, tedy náboženské problémy jsou vnášeny z venčí.

    V zemi je klid, bez demonstrací, tedy bezpečno s výjimkou  oblasti Hims (Homs)

    V Sýrii je půl milionu Palestinců.

    Sýrie je industrializovaná země a není odkázána jen na ropu.

 

Myšlenka besedy:

Jako mírumilovní lidé bychom neměli být pasivní k současné kampani proti Sýrii a tlačit na naší vládu aby se nedala vtáhnout do jakékoliv intervence proti Sýrii.

O budoucnosti Sýrie  ať rozhodne její lid  a ne Brusel nebo Washington.

 

 

?Dotazy? a odpovědi z besedy:

? Vojenská síla Sýrie? V případě napadení Sýrie např. Izraelem má Sýrie spojence ( v Palestině, v Libanonu ..) Takže by se případný agresor dočkal rychlé odvety.

 

? Jsou v Sýrii pozorovatelé OSN? Jsou a i proti nim útočí současná opozice.

 

? Proč jsou v Sýrii dvě komunistické strany (Syrská kom. strana a Sjednocená kom. strana)? Rozkol nastal v 80. letech, kdy část strany chtěla sledovat „Perestrojku“ a část ne. (Názor na „Perestrojku“ postupně prošel vývojem a dnes je již kritický)

Dnes jsou obě komunistické strany  v parlamentu, podporují současnou vládu a vystupují proti opozici.

 

? Jaké symboly komunistické strany používají a jaký mají ve společnosti vliv? Symboly jsou  srp a kladivo a Sjednocená kom. stana získala druhý nejvyšší počet hlasů.

 

Telegrafické poznámky Zadražil,

 

 

 

1. máj 2012

 

              K dobré náladě a poslechu hrála jako už tradičně „Vysočanka“ z Brtnice

 

Fotografie 1. květen 2012

DSCF3345

 S projevem vystoupil předseda poslaneckého klubu KSČM Ing. Pavel Kováčik

 

3349

Hodické kočky

 

DSCF3357

Mažoretky z Batelova

 

KANDID

Představení kandidátů  do krajského zastupitelstva - na snímku kandidát  Lubomír Drápela

 

 

21. duben 2012  Praha  Václavské náměstí

Společná celostátní demonstrace proti vládním reformám

S t o p    v l á d ě

 

demonstrace 21

 

 

demonstrace 21

 

demonstrace 21

 

náš petiční stánek21

 

 

Problém není v tom, zda odstoupí současná vláda, nebo zda  budou předčasné volby, ale v tom, kdy si tito neprivilegovaní uvědomí co musí udělat, aby trvale zlepšili své postavení.

 

 

  V pondělí  dne 19. března 2012   v zasedací místnosti OV KSČM v Jihlavě, Úlehlova 5

15.30 hodin se uskutečnila beseda s poslancem parlamentu, místopředsedou KSČM

 JUDr. Stanislavem Grospičem

.

 

 

Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě –  únor 2012. (opis tištěné formy)

 

 

Informace o zápisu do 1. tříd v městě Jihlavě.

 

Škola                      u zápisu   žádost         přicházejí     zapsaní       šk. rok      rozdíl

                                poprvé    o odklad     po odkladu   1.9. 2012    2011-12

 

Demlova 32                    73             27                  17                63              42            21

Rošického                      86             20                   24                90             77            13

Havlíčkova                     44               7                   10                47             41              6

Kollárova                      56              19                     6                43             40              3

Křížová                         24                4                   13                33             27              6

Nad Plovárnou              47              13                   15                49             40              9

O.Březiny                     62               10                   15                67             67              0

Seifertova                   107               23                   22              107             89             18

TGM                            54               13                  15                56              66          - 10

Jungmannova                  4                 0                    0                  4              12           -   8

Spec. Březinova             5                 5                    6                  6                 1               5

Celkem                     562             141                143              565             502             63

 

V Jihlavě se na základních školách mají otevřít 4 tzv. přípravné první třídy, kde by měly být děti s odkladem povinné školní docházky čímž by se ulehčilo školkám,kde je stálý nedostatek míst pro děti. Zápisy do školek teprve proběhnou. O jejich výsledku podáme  obdobnou informaci.

 

 

Informace o jednání Městského zastupitelstva v Jihlavě 7.2. 2012

 

Nejdůležitějším bodem jednání zastupitelstva bylo projednání projektu Integrovaného systému nakládání s odpady kraje Vysočina  ( ISNOV ), který předpokládá vybudování zařízení pro energetické využití odpadů ( ZEVO ) tj.spalovnu odpadů využívajících energii pro výrobu tepla a elektrické energie s kapacitou 150 tisíc tun odpadů ročně. Toto zařízení by mělo být v kraji Vysočina jediné a zpracovávalo by veškerý  odpad z celého kraje, kromě odpadu tříděného – sklo, papír, plasty, biologický obklad. Dle projektu ISNOV by zařízení pro energetické využití odpadů ( spalovna ) mělo být v Jihlavě, vytipována byla místa Pávov, Pístov, průmyslová zóna Bedřichov, která v projektu získala nejvíce preferencí. Vytýkali jsme, že projekt byl zařazen jako poslední bod jednání. Až po zastupitelstvu 15.2. 2012 se uskutečnila veřejná beseda vedení města s občany v kině Dukla  s velkou účastí cca 200občanů. Většina z nich umístění tohoto zařízení v Jihlavě odmítla.

 

Pozvání :

 

29.2. 2012  v 15.30 hod. porada členů výborů, komisí, školských rad  zastupitelstva v Jihlavě za KSČM. 7.3. 2012 14.00 hod.na OV KSČM Oslava MDŽ organizována Levicovým klubem žen. 19.3. 2012 15.30 ho.na OV KSČM  Beseda s poslancem parlamentu,místopředsedou KSČM

                                                            s. JUDr. Stanislavem Grospičem.

 

 

 

é

 

 

Vážení čtenáři, přejeme pevné zdraví a také mnoho štěstí v novém roce 2012.

 

PRA2012

 

dkp

Díky Bohu  - ještě jsme tady my.

říká Karel Marx na novoročním přání komunistů z partnerského města Heidenheim.

 

    Jak můžeme pozorovat, je to právě Marxův a Engelsův Kapitál, který je v zájmu pozornosti ekonomů v současné celosvětové krizi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

é

Zpráva o činnosti MěstV KSČM v Jihlavě

přednesená na Městské konferenci KSČM 15.12.2011 předsedou Městského výboru KSČM v Jihlavě Ing. Pavel Šlechtickým.

 

        Naše městská konference se schází v době špatné pro lidi žijící ze své práce a důchodů. Příští rok bude pro ně ještě horší. Plně na lidi dopadnou antisociální reformy vlády ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, která je nejhorší popřevratovou vládou preferující nejbohatší a ožebračující chudé a střední vrstvy občanů. Vláda logicky preferuje ty, kteří platí stamilionové volební kampaně pravicových stran. Vnitřní příčiny současného stavu jsou dány již  malou a velkou privatizací, při které byl národní majetek zčásti rozkraden a prodán do zahraničí, kam nyní směřují zisky a dividendy, jsou dány  i  obrovskou korupcí českého kapitalismu.  V mezinárodním měřítku jsou příčiny v prudce se zvyšující sociální nerovnosti spojené se stagnací příjmů většiny obyvatel, nárůstem spekulativního kapitálu a obrovské váhy globální, finanční oligarchie, která má větší moc než národní vlády. Zdá se, že současná krize není typickou cyklickou krizí, ale  politickou krizí kapitalismu. Zlomovou, současnou situaci si uvědomují  lidé na celém světě. Jsme svědky masových protestů v arabském světě, v USA, v Evropě i jinde  V naší republice  proběhla v květnu velká odborářská demonstrace v Praze, stávka dopraváků  včetně  metra a další protesty. Snaha překonat izolovanost  protestů se projevila i ve vytvoření Spojenectví práce a solidarity sdružující 15 politických subjektů včetně KSČM, která tuto snahu iniciovala. Při srovnání s mnoha tisícovými protesty v jiných zemích je však účast lidí na protestech v naší republice mnohem menší. V USA se protestní akce konají pod heslem Obsaďte Wall Stret. Jak  trefně poznamenal politický komentátor Mitrofanov  pro Čechy  spíše platí obsaďte obýváky.  Žádoucí změna tohoto stavu není možná bez větší aktivizace našich občanů. Aktivizace KSČM, členů naší strany, naší schopnosti najít přirozené spojence pro překonání současné obtížné situace.                                                                MěstV KSČM v Jihlavě se ve své činnosti  zaměřoval především na konkrétní akce s hlavním cílem získání důvěry občanů Jihlavy v naši stranu.

MěstV KSČM proto organizoval náročnou volební kampaň v komunálních volbách v roce 2010.  Pro  členy KSČM a sympatizující organizoval besedy k výročí zakladatele naší strany Bohumíra Šmerala,  ke konání  Mezinárodního festivalu   mládeže a studentstva v jihoafrické Pretorii. Zástupci MěstV byli s odboráři  Bosche na odborářské demonstraci v Praze, s Klubem českého pohraničí v Babicích, pomohli při organizaci návštěvy kubánského vyslanectví v našem městě. Je třeba i připomenout každoročně konané oslavy 1. máje,  připomenutí osvobození naší vlasti Rudou armádou na jihlavském hlavním hřbitově a na náměstí Svobody.

        Pokud se týká členské základny KSČM v Jihlavě je organizována v 18 základních organizacích, Z toho čtyři jsou tak zvaně závodní nebo profesní, je to ZO Modety, Tesly, Rozkvětu a organizace z řad učitelů. Ostatní jsou organizace uliční. Většina organizací má své schůze na OV KSČM,  jedna organizace v objektu Sokola Bedřichov, a tři   v restauraci U Rebela na Březinkách. Organizace jsou  samostatné v rozhodování i ve výběru členských příspěvků.  Základní organizace KSČM jsou základními a nejdůležitějšími články celé strany. Jsme rádi, že i po dvaadvaceti letech od převratu jsme v Jihlavě udrželi  systém samostatných základních organizací. Je třeba poděkovat všem členům a především předsedům základních organizací za jejich práci. Víme o jejich problémech.  Organizace jsou ve své činnosti  limitovány věkem  členů. Ve čtyřech organizacích máme problémy, že se neschází, z toho v jedné organizaci po úmrtí předsedy zůstal pouze jeden člen, v další po vystoupení jejího předsedy ze strany dva členové.   Řadu let  ke konci roku MěstV KSČM svolává celoměstské shromáždění, tj. všeplenární schůzi členů strany s cílem zhodnotit uplynulé období a stanovit úkoly pro období další. Tak je tomu i letos. Je otázkou, jak dál v základních organizacích postupovat. Jsem toho názoru, že v době, kdy 14 základních organizací je  schopných se sejít i vybrat členské příspěvky  nenazrál ještě čas činnost KSČM v Jihlavě centralizovat do jedné městské organizace. MěstV KSČM však musí jihlavským základním organizacím věnovat větší pozornost. Organizace, které již v plné míře nemohou pracovat a bude jich přibývat  je možné integrovat do plně fungujících základních organizací. Musí  však být o toto oboustranný zájem,  jak organizací tak  jejich členů.  Druhá možnost je, aby schůzi členů strany organizací, které se již nescházejí,  svolával MěstV, tak jak tomu již je u základní organizace Tesly. Vytvářela by se tak postupně celoměstská organizace KSČM v Jihlavě. Je množné i individuální členství.V každém případě nám musí jít o to nepřicházet o členy strany, kterých i tak ubývá  Podle evidence máme v Jihlavě  kolem  180 členů  Jsme v počtech členů stále výrazně nejsilnější stranou v Jihlavě, ostatní strany mají ve městě pouze jedinou organizaci. V roce 2011 jsme v Jihlavě  přijali 3 nové členy KSČM. Přijímání nových členů do strany je životně důležité, aby i za deset let byla strana v Jihlavě akceschopná.  Zakladatel naší strany Bohumír Šmeral před 90 lety dbal o to, aby KSČ byla masovou stranou. Do KSČ tehdy přešla většina sociálních demokratů a ve volbách do parlamentu byly v roce 1925 byla KSČ druhou nejsilnější stranou. Po devadesáti letech nemůžeme říci,že je KSČM masovou stranou. Tou není v České republice žádná strana. KSČM však musí usilovat, aby měla masovou podporu ve veřejnosti. O to musíme usilovat i v Jihlavě.

      Měřítkem podpory strany ve veřejnosti jsou její výsledky ve volbách. V posledních volbách v loňském roce jsme do Městského zastupitelstva obdrželi 15,25 %,  zvoleno bylo sedm zastupitelů, tj. o jeden mandát více. V senátních volbách, při menší volební účasti, jsme obdrželi 17,84 %. V těchto obou volbách KSČM vyhrála ve volebních okrscích 2 Pávovská, 23 Březinova, Demlova, 25 Březinova, 26 Březinova, 38 Vrchlického, 57 Pístov, Vysoká, Popice. V řadě okrsků jsme skončili druzí. Výsledky voleb, především komunálních při konkurenci řady stran a volebních seskupení včetně Volby pro město  můžeme  hodnotit jako úspěšné. Jejich výsledky nám potvrzují masovou podporu naší strany v Jihlavě, což nás zavazuje. Většina voličů se však voleb nezúčastnila. Je naším úkolem tyto voliče přesvědčit, aby k volbám přišli a volili KSČM. Přesvědčit i ty, kteří zatím z řady důvodů volili sociální demokracii.  

     Jihlavští zastupitelé zvolení za KSČM mají největší možnosti svým vystupováním a rozhodováním ovlivňovat širokou veřejnost. Musí si toho být vědomi. KSČM má v Jihlavě zastoupení ve všech výborech a komisích města, ve školských radách základních škol. Proto v plánu práce MěstV na příští rok je svolat poradu všech našich zástupců v těchto výborech a komisích i poradu všech 37 kandidujících ve volbách v roce 2010 za účelem vzájemné informovanosti. Už v příštím roce musí být zahájena personální příprava kandidátky KSČM do komunálních voleb v roce 2014. V příštím roce je záměrem MěstV KSČM zhodnotit práci našich zastupitelů v Jihlavě a seznámit s tímto hodnocením celou jihlavskou veřejnost.

      Informovanost členů strany a široké veřejnosti o činnosti  KSČM je naším prvořadým úkolem. S připravovanými akcemi jsou na pravidelných, měsíčních  poradách seznamováni předsedové základních organizací, kteří by o nich  měli informovat své členy. MěstV KSČM vydává zpravodaj, který má  však velmi omezený dosah.

Mnohem významnější jsou webové stránky MěstV KSČM na internetu. Na těchto stránkách jsme instalovali počitadlo s počtem čtenářů těchto stránek, za rok je to 1250 účastníků. Víme, že většina našich členů internet nemá. Je to však v současné době nejvýznamnější prostředek informací. Na internetových diskuzích vidíme zvyšující se podporu naší strany. Je třeba, abychom více internet, sociální sítě jako je face book a jiné více využívali. Naše činnost nemůže být pouze pragmatická. Musíme se více věnovat i ideologickým problémům a řešením.Z tohoto důvodu MěstV KSČM v Jihlavě navázal úzkou spolupráci s Klubem společenských věd, který organizuje diskuse, přednášky, ankety, sociologické průzkumy. Jejího předsedu Doc, Vacka mnozí z vás znáte. Klub má zájem o rozšíření svých členů mimo Prahu, roční členský příspěvek činí 50 Kč, při poskytování odborných textů 100 Kč. Byli bychom velmi rádi, kdyby se někdo z našich řad zabýval novodobou regionální historií Jihlavy i v období socialismu. Máme zájem o volební programy a jejich hodnocení z té doby.

Je to z toho důvodu, že jistě přijde doba, kdy bude objektivně zhodnoceno jednačtyřicetileté období socialismu  jako  jedno z nejúspěšnějších v našich dějinách a je třeba, abychom na to byli připraveni. Argument, že komunisté v Jihlavě  jen na náměstí zbourali krecl a postavili Prior nemůže obstát. Jen namátkou. Více než polovina občanů Jihlavy žije v bytech postavených v době socialismu, v té době byla postavena většina základních škol a školek. Byl postaven nový brněnský a znojemský most, most u Jánů,  průtah Důlkami, zřízena trolejová doprava.  Postaven Dům odborů, zimní stadion, v nejhodnotnějších historických domech zřízeno muzeum a dvě galerie, postaven Dům zdraví a první etapa nové nemocnice. Obnoveny hradby a zpevněno jihlavské podzemí,zahájena výstavba kolektorů, která byla po roce 1989 zastavena.   

 Žijeme v mediální době a lidé si vytváří často jakousi virtuální, falešnou  realitu většinou na základě televize a novin, většinou bohužel bulvárních. O tom, že většina veřejných medií nechová k naší straně mírně řečeno žádnou náklonnost si nemusíme povídat. Je však třeba zároveň říci, že máme i v mediích  prostor k informování veřejnosti. Pro naši stranu mají zásadní význam Haló noviny. Z regionálního tisku pak Jihlavské listy, Jihlavský deník, Sedmička, Mladá fronta Dnes s každodenní jihlavskou přílohou,  Právo.  Pomiňme komentáře v těchto novinách. Zpravodajská část je zde však uváděna poměrně objektivně, to se týká  i informací ze zastupitelstva.    Naši zastupitelé zde možnosti k vyjádření mají.   Musí to však být konkrétní témata zajímající veřejnost. Totéž v menším rozsahu platí i o regionálních redakcích televize.

    Jak již bylo řečeno v úvodu zprávy,  úkolem KSČM zvláště v dnešní obtížné situaci je hledat  spojence. Tak, jak se to stalo při odporu k plánovanému umístění amerického radaru v naší republice. Stálé protesty veřejnosti byly důvodem, že u nás radar není. Hledat a nacházet  spojence není v naší straně nic nového. Bylo uplatněno v košickém vládním programu, kde v Národní frontě byly kromě politických stran sdruženy i společenské organizace. Jsme velmi rádi, že v našem městě působí Levicový svaz žen, Klub českého pohraničí a pobočka česko kubánského přátelství. Jejich akce plně podporujeme a činnost KSČM obohacují. Děkuji všem členům těchto organizací a zejména jejich předsedům za jejich práci. V Jihlavě spolupracujeme se Stranou demokratického socialismu jejich členové byli na naší kandidátce a jsou městskými zastupiteli. Tuto spolupráci hodnotím jako úspěšnou a budeme v ní pokračovat s cílem sjednocovat levici v našem městě. Občanská společnost je v Jihlavě velmi významná a výrazně soudržná. Svaz důchodců, sdružení občanů postižených civilizačními chorobami mají masivní členství i velmi aktivní činnost. Totéž platí o společenských organizacích jako jsou zahrádkáři, včelaři, chovatelé a další,  sportovní a ekologické organizace. Je třeba, aby členové KSČM podle svých možností v těchto organizacích pracovali a účastnili se jejich akcí. Pokud v v nich nebudeme pracovat my, budou v nich pracovat jiní. Proto bych chtěl poděkovat těm našim členům, kteří ve  společenských organizacích pracují. Našim zastupitelům připomenout, že je třeba společenské organizace v jejich činnosti ještě více podporovat.

     KSČM je internacionální stranou. Proto v Jihlavě věnujeme pozornost i našim zahraničním stykům zejména v partnerských  městech Jihlavy. Příkladná je naše spolupráce s Komunistickou stranou Německa v družebním městě Heidenheimu. Němečtí soudruzi byli opakovaně v Jihlavě na návštěvě, naposledy loni při zahájení volební kampaně. Při naší návštěvě v Heidenheimu jsme si nemohli nevšimnout řady místních občanů, jak se velmi srdečně zdraví s našimi komunistickými průvodci. Je to i pro nás výzva, aby nás občané znali a stáli o to s námi na ulici mluvit a to i politice. Jihlava nedávno uzavřela družbu s Užhorodem.  Je naším cílem navázat zde spolupráci i s komunisty tohoto ukrajinského města, s kterým je spojena i naše společná historie z období první republiky.

       V závěru se chci zmínit možná o okrajové záležitosti romské menšiny v Jihlavě. V našem městě  z historických důvodů je z celého okresu největší koncentrace Romů. Jsou soustředěni v Horním Kosově v ulici Jarní, na Havaji a po ubytovnách po celém městě. Celý podzim jsme byli svědky násilností a hlasitých proti romských demonstrací na severu Čech. Nesmíme dopustit, aby se něco podobného konalo v Jihlavě. Víme, že sociální vyloučení plodí násilí a proti romské nálady určité části veřejnosti jsou živnou půdou neofašismu. Proto je třeba, aby naši zastupitelé věnovali této problematice pozornost. Je třeba podporovat nedělní kulturní vystoupení v mateřské školce v Horním Kosově. Na poslední kandidátce jsme měli i romskou kandidátku paní Irenu Kanalošovou, je třeba s ní konzultovat současnou situaci v romské komunitě.

       Naše strana je před sjezdem. Má finanční problémy v souvislosti s uvažovaným prodejem sídla strany Politických vězňů v Praze a stále je přetřásána možnost žaloby na KSČM u nejvyššího správního soudu za účelem zrušení nebo pozastavení činnosti naší strany.  Zkorumpované společnosti pravicových stran vadí čistý štít naší strany, jejich volební výsledky a zvyšující se preference  strany. Nedejme se zastrašit. O všem rozhodují aktivní lidé, kterých máme ve straně stále dost a další musíme najít a přivést do našich řad. Musíme překonat uzavřenost naší strany, hledat spojence a především získat důvěru veřejnosti.  V Jihlavě strana důvěru významné   části veřejnosti má a je naší povinností a cílem tuto důvěru ještě výrazně rozšířit. Toho můžeme dosáhnout jedině větší aktivitou MěstV, základních organizací a  členů KSČM. K tomu potřebujeme zájem, chuť do práce a především zdraví, které vám ze srdce přeji.

 

 

éKSČM se nebojí, že by soud na politickou objednávku pozastavil její činnost

  

       Jsme naprosto přesvědčeni, že pro podání návrhu na pozastavení či zákaz činnosti KSČM neexistuje žádný legitimní důvod. Je rovněž evidentní, že žádný z expertů se dosud nepropůjčil k tomu, aby vládě na její politickou objednávku pomohl tento důvod uměle vykonstruovat.

Fakt, že vláda znovu uložila dalšímu týmu expertů zpracovat návrh správní žaloby Nejvyššímu správnímu soudu v této věci a že rozhodnutí pouze přesouvá o měsíc, vnímáme jako snahu o dlouhodobější zastrašování voličů KSČM.

KSČM se nebojí, že by se vládě podařilo tento záměr realizovat. Věříme, že přece jen žijeme v právním státě a že soud by o tak ostře sledované otázce nerozhodl v rozporu s právem.

 

Miloslava Vostrá, místopředsedkyně ÚV KSČM a poslankyně Parlamentu ČR

 

é

17. listopad

- 17. listopadu 1939 zavřel Hitler vysoké školy.

- 17. listopad  1989 zahájil postupné tentokráte „ekonomické“ zavírání vysokých škol těm méně a i středně majetným.

17. listopad 1939 - spojen se jménem Jan Opletal - narozen 31. prosince 1914 ve vesničce Lhota nad Moravou, jež  je dnes součástí obce Náklo. V Nákle (na Olomoucku) navštěvoval základní školu, v roce 1934 složil maturitu na realném gymnáziu v Litovli V roce 1936 začal studovat na lékařskou fakultu Karlovy univerzity. V roce 1938 po obsazení ČSR fašistickým Německem se v Praze zúčastnil 28. října 1939 demonstrace při níž byl postřelen. Na následky zranění 11. listopadu zemřel. Rozloučení se s ním v Praze i pohřeb v Nákle, který se konal 16. listopadu se stal velkou demonstrací proti fašismu. Proto Hitler rozhodl dnem 17. listopadu 1939 veškeré vysoké školy u nás uzavřít. Právě toto datum bylo v zápětí stanoveno Mezinárodním dnem studentstva.(podle HaNo 15.11.2003) .  17. listopadu 1939  1200 studentů vyhnali příslušníci SS z kolejí v Praze, Brně a Příbrami. Studenty pražské a příbramské svezli do ruzyňských kasáren a brněnské do  Kaunicových kolejí.. Odtud byli transportováni do koncentračního tábora Sachsenhausen. Devět studentů zastřelili okamžitě. (podle HaNo listopad 2000)

17. listopad 1989  - spojen se jménem  "mrtvého" studenta, který se prý jmenoval Martin Šmíd, ale ve skutečnosti to byl pouze údajný  student s krycím jménem Růžička a občanským jménem poručík Zifčák. Oba dva tuto dobu ve zdraví a bez újmy přežili.

       Tak u nás začal v roce 1989  kapitalismus, společnost založená na falši, lži, násilí a válkách.

Toto asociální zřízení  se u moci se drží pouze prostřednictví vše prostupujícího šíření antikomunismu. Zatím se ještě daří většinu přesvědčit, že jiná alternativa není možná.

/Zadražil

 

é

Setkání pod Kunětickou Horou 2011

 

66

 

V sobotu 3. září se v areálu pod Kunětickou Horu uskutečnilo již 21. setkání občanů.

 

Setkání přišli mimo jinými pozdravit

 

é

Předseda ústředního výboru KSČM  Vojtěch Filip

Z jeho projevu: Vyčerpal se nejen  onen liberalismus, vyčerpala se i celá politika současného kapitalismu. Globální kapitalismus narazil na další barieru - barieru zdrojů a celá politika padla právě na tom, co je ověřením teorie. Padla na praxi. V praxi ono lhaní, těch, kteří vlastní banky, tisknou peníze se ukázalo, že vše všechno,  ale všechno v tom rozvoji byl podvod. Podvod byl založen na nepráci a to je onen obsah teorie liberalismu.

Není možné, aby se lidé hodnotili podle toho kolik mají majetku jakkoli nabytého, ale vždycky musíme hodnotit člověk podle jeho práce. Práce je měřítkem hodnot.

 Celý projev předsedy, který si lze přečíst v HaNo z 5.9.2011, byl provázen souhlasnými projevy přítomných.

70

 

 

é

Mluvčí Společenství práce a solidarity  (SpaS) a předseda Strany demokratického socialismu Milan Neubert. Připomněl stále tíživější společenskou situaci, kdy obyčejní lidé  - lidé práce musí platit ztráty bank.

Máme  tady hlubokou hospodářskou krizi, která decimuje nejenom ekonomiku, ale decimuje chování lidí.71

 

 

é

Dalším řečníkem byl Václav Klusák z občanské iniciativy ProAlt, připomněl politiku rozeštvávání občanů (mladí proti starým, majorita proti Romům …), kterými vláda odvádí pozornost od podstatných záležitostí jako jsou důchodová, daňová a další reformy.

 

 

é76 Jozef Hrdlička, předseda KSS. V setkání vidí blízkost obou národů.  Z jeho projevu: ….  Dnes se hovoří na Slovensku  - v Čechách se bude zpívat nad Tatrou sa blíská a na Slovensku  Kde domov můj – neboť jsme se stali  otroky ve svojí vlastní krajině. Na Slovensku v dehonestaci demokracie nezaostali za Českou republikou – i na Slovensku je velmi živý antikomunismus, což slovenský parlament dokázal schválením novely zákona, kdy popíraní zločinů komismu je trestný čin a hrozí za něj trest  odnětí svobody až na tři roky. Předseda KSS položil otázku, zda je zločinem komunismu, že u nás neexistovala nezamotanost, že zdravotnictví a školství bylo bezplatní, že jsme měli prosperující družstva .. pokud toto jsou zločiny komunismu, tak se k nim na Slovensku hlásíme...

 

 

 

é

Na svoji první veřejnou akci  v České republice se dostavil nový  chargé d´affaires a.i. Kubánské republiky v ČR Fermin Gabriel Quinones Sánches ,  ve svém vystoupení poděkoval za podporu v boji za osvobození „Miamské pětice“ a za solidaritu s Kubou v její revoluci a v jejím odporu proti blokádě a terorismu USA. 77A

 

 

 

 

Pohodu vedle krásného počasí doplňovaly prodejní stánky,

 

65

 

a po celý den trvající kulturní program ve vystoupení hudebních skupin: vítězné kapely z Countryfestu, Jihočeská Budvarka, vystoupení imitátora Václava Faltuse, mažoretek Arnika z Moravské Třebové.

 

80A

 

Písně sedmdesátých let připomněla skupina ABBA STARS, při kterých  si mnozí přítomní i zatančili.

 

MV1

 

MV3

 

 

Postřehy k Kunětické Hory 2011 připravil Zadr.

 

 

 

 

 

Problém protikomunistického odboje (podle HaNo 2.8.2011 strana 5, Trauma protikomunistického odboje

 

 -   Cílem 2. odboje bylo porazit síly, které rozpoutaly druhou světovou válku – oproti tomu příslušníci

3. odboje spoléhali na 3. světovou válku a pomáhali ji rozpoutat.

 

  -   Příslušníci 3. odboje mají mít status „válečných veteránů“, podle toho jsme tedy od roku 1945 žili ve stavu války.

 

-          Pokud byly všechny procesy bývalého režimu vykonstruovány, potom ovšem nikdo boj nevedl. (Nebo se jednalo o skutečně protistátní akce a potom se nelze divit, že se socialistické Československo bránilo.)

 

Tento výtah (podle mne obsahující zajímavé otázky)  nenahrazuje kompletní přečtení citovaného článku. Opsal Zadražil.

 

 

Teroristický čin v Oslu a na ostrově Utoya

    Na stránkách KSM byl zveřejněn analytický článek poukazující na skutečné mocenské a zájmové pozadí a realizační provedení masakru v norském Oslu a na ostrově Utoya, který na základě faktů vyvrací oficiální mediální verzi události tvrdící, že masakr zvládl připravit a provést jediný "vyšinutý" extrémně pravicový terorista. Text ukazuje na skutečné osnovatele činu, jejich motivy a cíle.

Text si můžete přečíst na odkazu:

http://www.ksm.cz/ze-zahranici/oslo-vsechno-co-uz-vite.html

 

 

 

 

 

 

Babice  2. červenec  2011

Vzpomínková akce pořádaná Klubem českého pohraničí  http://www.klub-pohranici.cz/

 

 

2

 

9

 

POL

Pole, kde byli teroristé dopadeni.

 

Další poznámky

 

 

15. květen 2011 Španělská mládež se rozhodla vyjít do ulic

Slova jednoho z nich: „ Jsem zde proto, že mi kradou život. … Nemám práci, bez peněz se nemohu ani oženit, ani mít děti“.

 

Nakonec se sešlo na 30 000 lidí. Téměř všichni si zakoupili rudá trička s nápisem „Španělská revoluce“

 

SPANMLI

Řadu z nich zranila gumovými projektily policie.

 

Celý článek

 

Po internetu vyjadřují solidaritu s mladými Španěly jejich vrstevníci z mnoha zemí.

Názor jednoho z demonstrantů: Kapitál je globální, ožebračuje lidi na celém světě, i my se musíme spojit, abychom měli šanci.

 

 

Zpráva co vás jistě také  „potěší“

.

BANK

Napadne otázka, co mám z těchto peněz, které jsou také z části sedřené ze mne

 

 

Praha 21. květen 2011

Manifestace odborářů  proti vládní politice

 manifestace proti reformám

 

Na demonstraci zaznívala slova:

- Prošlo 21 let a Česká republika je zadlužené torzo, nic z toho co nám minulé vlády slibovaly, nic se nesplnilo.

- Nebudeme trpět ty zkrachovance, kteří si jenom pěchují kapsy a nám zvedají daně.

- byla připomenuta i třetí pražská defenestrace ze dne 23. května 1618

 

Odboráři z Jihlavy byli na demonstraci také. Tvořili součást 48 000 demonstrujících proti současné vládě.

 

50_94

 

50_85

 

50_97

 

 

 

Hněv tedy zjevně narůstá a těch dnešních 48 000 demonstrujících na Václavském náměstí  je pouze špičkou ledovce.

 

Květen je měsíc významných mezníků pro náš národ. Před 90 lety  ve dnech 14. - 17. květen roku 1921 proběhl zakládající sjezd komunistické strany Československa. Před 90 lety vznikla tedy strana, jejímž prvotním hříchem je její cíl - odstraniv vykořisťování člověka člověkem. Aby jeden nemohl vydělat na bídě a zoufalství druhého.

Uběhlo 90 let, v jejichž průběhu se mnohé mnohokráte změnilo a dnes opět se lidé bojí o práci, o způsob jakým budou mít zajištěnou ochranu zdraví, bojí se drahoty, zajištění ve stáří. Podle výzkumů 80 procent občanů nevěří vládě, politickým stranám.

 

Na cestě k úspěchu těchto projevů nespokojenosti je již jen jediná překážka

- zbývá si uvědomit, že skutečnou příčinou současné nespokojenosti nejsou kalouskové, nečasové, ostatně na jménech stejně ani moc nezáleží, ale samotný kapitalistický systém, tady systém založení na honbě za ziskem, drancování přírody, systém, ke kterému patří válka jako k mraku déšť. Kapitalistický systém, který si po jakýchkoliv volbách doposavad vždy "samočinně" dosadil a to i za pomoci sociálních demokratů, "ty svoje" lidi.

 

Neprivilegovanému občanovi ještě zbývá dopracovat se k poznání, co musí udělat - tedy změnit, aby trvale zlepšil své společenské postavení.

 

Na demonstraci byl a toto napsal  Zadražil49

 

 

 

 

 

Osvobození Jihlavy - 9. květen 1945

 

jsme si připomněli na Ústředním hřbitově v Jihlavě

 

IMG_1256

 

IMG_1263

 

IMG_1260

 

 

Čest a sláva a také vděčnost 144 000 vojákům Sovětské armády,

                                                     3000 Rumunům,

                                                       850 Polákům

                                                       290 Američanům,

 kteří, vedle našich obětí,  položili životy za osvobození naší země.

 

 

 

 

 

Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě –  duben 2011. (opis tištěné formy)

 

Nezaměstnanost v okrese Jihlava, městě Jihlavě k 31.3. 2011

V České republice byla k 31.3. 2011 míra nezaměstnanosti 9,2 %, v kraji Vysočina 10,2 %. V okrese Jihlava byla míra nezaměstnanosti k 31.3. 2011   9,4 %, 5 804 uchazečů o práci.

Srovnání k 31.3. 2010 nezaměstnanost 10,2 %,  6 530 uchazečů o  práci. Okres Jihlava je ze 77 pracovních úřadů v nezaměstnanosti na 45. místě. Uchazečů o práci  23,2 na jedno volné pracovní místo. Nezaměstnaných absolventů škol  a mladistvých  484. Je velmi znepokojivé, že po celý rok  počet nezaměstnaných absolventů škol neklesá. Průměrná délka nezaměstnanosti 12,8 měsíců, průměrný věk nezaměstnaných 39,8 roků, Průměrná výše podpory v nezaměstnanosti 7 799,- Kč. 

Míra nezaměstnanosti v Jihlavě k 31.3. 2011 byla 9,3 %, uchazečů o práci  bylo k tomuto datu 2503  uchazečů o práci. Z jihlavského okresu je nejvíce nezaměstnaností, nad 20 %,  postiženo telečsko : Ořechov 30,8 %, Mysletice 22,6 %, samotná Telč 13,8 %. 22,1 %, Mrákotín 22,5 %, Bohuslavice 24,00 %, Žatec 25,9 %, Mysletice 22,6 %. Z ostatních obcí Dzdíb 20,6 %, Hladov 20,6 %, Mirošov 29,1 %.

 

Výsledky zápisu do mateřských škol v Jihlavě.

MŠ Mozaika.

Přijaté žádosti 761. Přijato 329 dětí, nepřijato 432 dětí.

MŠ speciální Demlova

Přijaté žádosti 128 Přijato 40 dětí, nepřijato 88 dětí.

Celkem do jihlavských MŠ nebylo přijato 520 dětí.

To je výsledek rušení mateřských školek, likvidace podnikových mateřských školek pravicovými vedeními města Jihlavy od roku 1989.

 

Základní, střední školy v Jihlavě.

Počet a umístění základních škol v Jihlavě je optimální, nedošlo k jejich podstatné redukci. Netřeba připomínat, že většina základních škol v Jihlavě byla postavena v období socialismu. Při zápisu do 1. tříd byl mírný nárůst oproti roku 2010. Střední školy jsou řízeny krajem Vysočina. S ohledem na klesající počet žáků kraj Vysočina připravuje optimalizaci sítě středních škol. Jihlavy by se to nemělo dotýkat.

 

Z  Městského zastupitelstva v Jihlavě 12.4. 2011.

       Komunističtí zastupitelé již potřetí předložili návrhy na změnu jízdného městské hromadné dopravy v Jihlavě. Vzhledem k našemu soustavnému tlaku zastupitelstvo schválilo změny jízdného a to novou papírovou jízdenku s hodinovým přestupem za 20 Kč, u elektronického jízdného za 8 Kč zvýšení projetých zastávek ze tří na čtyři. Naše návrhy byly radikálnější, především přestupnou jízdenku v nezměněné ceně. I tak byl učiněn první krok k nápravě a další dále budeme prosazovat. 

Byli jsme proti výstavbě parkovacího domu proti staré nemocnici s velkým rozšířením placeného parkovného po celém městě. Zastupitelstvo stavbu parkovacího domu neschválilo. Byla odsouhlasena úprava chodníků a prostranství  v parku u kina Dukla v souvislosti se stavbou pomníku T:G. Masaryka za 1,5 mil. Kč.  V průběhu jednání nám byla podána informace, že odtud byla odvezena socha alegorie Vysočiny do depozita jihlavské galerie. O dalším osudu této sochy  budeme dále informovat.

 

 

 

 

 

 

Pozvánka

 

 Na slavnostní veřejné zasedání OV KSČM Jihlava u příležitosti 90. výročí založení KSČ

 

V úterý 10. května 2011 v salonku DKO Jihlava - restaurace v 15.00 hodin

 

Vystoupí Doc. PhDr. Hana Kráčmarová CSc.

 

 

 

 

První máj 2011

 

Host oslav - JUDr.  Marie Rusová, poslankyně Parlamentu České republiky

 

PRVNI1A

 

 

PRVNI3A

 

 

PRVNI2A

 

 

PRVNI4A

 

PRVNI5A

 

 

V naší zemi se první máj slavil poprvé roku 1890.

 

V Praze se slavil první máj v roce 1890 na Střeleckém ostrově, zúčastnilo se ho 35 000 osob.

 

Na Jihlavsku to bylo toho roku (1890) v Kamenici u Jihlavy v hostinci u Vojšických. 

     Tam v 9.00 dopoledne uspořádal "Dělnický vzdělávací spolek Rovnost" schůzi, které se zúčastnilo 47 osob.

Všechny řeči byly zaměřeny k požadavku osmihodinové pracovní době. 

V rezoluci schválili 8 hodinovou pro dospělé dělníky muže, pro mladé dělníky a ženy 6 hodinovou a jednou týdně nepřerušenou třiceti šesti hodinovou přestávku.

( Tehdy se pracovalo i v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne.) Zákaz zaměstnávat děti do 14. let v továrnách.

Přítomný zástupce okresního hejtmanství několikrát napomínal řečníky, když se mu zdály jejich řeči pobuřující..

 

 

Oslavy 1. májů se staly čestnou vzpomínkou na miliony obětí kapitalismu.

 

1. máj je vyjádřením víry v možnost lepšího a spravedlivějšího uspořádání světa.

 

 

 

Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě –  březen 2011. (opis tištěné formy)

 

 

Nezaměstnanost v okrese Jihlava, městě Jihlavě k 28.2. 2011

       V České republice byla k 28.2. 2011 míra nezaměstnanosti 9,6 %, v kraji Vysočina 10,8 %. V okrese Jihlava byla míra nezaměstnanosti k 28.2. 2011   9,7 %, 60355 uchazečů o práci.  Okres Jihlava je ze 77 pracovních úřadů v nezaměstnanosti na 45. místě.

Uchazečů o práci na 24,5 na jedno volné pracovní místo , nezaměstnaných absolventů škol  a mladistvých  482. Průměrná délka nezaměstnanosti 12,1 měsíců, průměrný věk 39,9 roků. 

Míra nezaměstnanosti v Jihlavě k 28.2. 2011 byla 9,3 %, uchazečů o práci  bylo k tomuto datu 2518  uchazečů o práci. V porovnání s lednem 2010 se  v Jihlavě nezaměstnanost mírně snížila. 

Z jihlavského okresu jsou  nejvíce nezaměstnaností, nad 20 %,  postiženy tyto obce : Vanůvek 31,6 , Hladov 22,1 %, Mrákotín 23,4 %, Bohuslavice 28,00 %, Žatec 24,1 %, Mysletice 22,6 %, Mirošov 29,1 %. Nejvíce je nezaměstnaností postižena trvale oblast telečska.

 

Z besedy o Mezinárodním festivalu mládeže s studentstva konané 28.2. 2011

      Festival zahájil prezident Jihoafrické republiky na velkém stadionu v Pretorii. Byl podrobně probrán vliv Komunistické strany Jihoafrické republiky, která se podílí na vládní moci společně s Jihoafrickým kongresem a odbory. Besedy byl přítomen i účastník prvního Mezinárodního festivalu mládeže a studentstva, který se konal v roce 1949 v Praze.

 

Oslavy MDŽ v okrese Jihlava.

       Oslavy MDŽ se konaly 8. března v Jihlavě a v Třešti za účasti poslankyně s. Soni Markové.

 

Z besedy 16.3. 2011 o návštěvě studentů jihlavské vysoké školy na Kubě.

        Beseda se konala za velké účasti občanů v posluchárně školy. Na Kubě bylo 18 studentek školy s pedagogy. Jejich zkušenosti z Kuby : bezpečná země, bez tropických chorob včetně malárie, stoprocentní gramotnost a elektrifikace i nejmenších osad,  kubánci již nekouří.

 

Jednání Městského zastupitelstva v Dobroníně 21.3. 2011

     Dobronínské zastupitelstvo odsouhlasilo zřízení pomníku na místním hřbitově s uvedením kriminalisty identifikovaných německých občanů z lokality Budínka u Kamenné z roku 1945.

 

14. zasedání ÚV KSČM 26.3. 2011

      Program : Stanovisko k aktuální politické situaci. Schválení místa konání VIII, sjezdu KSČM. Rozpočet KSČM pro rok 2011. Stav a vývoj členské základny KSČM

 

Naše pozvání : 12.4. 2011 13 hod. Městské zastupitelstvo v Jihlavě, ze zákona veřejné.

 

 

 

Z jednání 3. zasedání Městského zastupitelstva v Jihlavě 15.2. 2011.

 

Parkovací dům.

       Předmětem byla stavba parkovacího domu naproti bývalé nemocnice, na místě stávajícího parkoviště. K tomuto problému se věnovalo neveřejné, pracovní zastupitelstvo 8.2. 2011, kde vedením města pověřená pražská firma  předložila varianty řešení koncesionářského projektu ve variantách - provozovatele jenom parkovacího domu nebo provozovatele parkovacího domu a všech parkovacích míst v Jihlavě, kde je vybíráno parkovné. Na řádném zastupitelstvu 15.2. 2011 byl  překvapivě dán na stůl změněný  návrh na zrušení usnesení zastupitelstva z 3.11. 2009, kterým bylo schváleno koncesní řízení na optimalizaci parkování v Jihlavě včetně výstavby parkovacího domu a  tento návrh byl schválen. Podstatou tohoto návrhu bylo vyloučit  pražskou firmu, která byla před tím vedením města pověřena koncesním řízením a tak umožnit financování stavby a správu parkovacího domu a správu placených parkovišť města Službami města Jihlavy. Koncesní řízení před jeho zrušením však již město stálo 600 000,- Kč, které považujeme za  vyhozené oknem. Komunističtí zastupitelé pro návrh koncesního řízení parkovacího domu v minulém volebním období nehlasovali a prosadila je staronová koalice. Pokud se týká parkovacího domu má být sedmipodlažní o 350 parkovacích místech s přibližnou pořizovací cenou 65 milionů Kč. Jeho využití v tomto prostoru může být problematické. Rozhodně vyvolá další rozšíření placeného parkování v Jihlavě a to nejen v okolí parkovacího domu. Úvahy o rozšíření placeného parkování i na sídlištích města zveřejněné v JL mluvčím SMJ panem Málkem rozhodně odmítneme. O dalším ve věci parkovacího domu a parkování ve města bude jednat zastupitelstvo 12.4. 2011.

 

Převzetí Domu dětí a mládeže městem.

      Záměr převzít Dům dětí a mládeže od kraje Vysočina městem Jihlavou od 1.1. 2012 jsme podpořili. Dům dětí a mládeže je využíván téměř výhradně dětmi a mládeží města Jihlavy. Aktivity k využití volného času dětí a mládeže je třeba maximálně podporovat. Úvahy, že by Dům dětí a mládeže mohl současně spravovat kino Dukla, dům Gustava Mahlera nebo kostel svatého Kříže či městskou bránu v ulici Matky Boží odmítáme. Dům dětí a mládeže by se měl jako dosud zabývat využitím volného času mládeže v Jihlavě včetně jeho sídlišť a  problematických lokalit jako je ku příkladu Horní Kosov.

 

Výkup pozemků u městského vlakového nádraží.

      Vedení města předložilo zastupitelům mimo řádný program, tak zvaně na stůl návrh Českých drah prodat své pozemky u městského vlakového nádraží městu za 11 milionů Kč z důvodu plánovaného dopravního terminálu v tomto prostoru. Komunističtí zastupitelé tento návrh nepodpořili. Návrh si zastupitelé  nemohli předem prostudovat a byl jim předložen v časové tísni s tím, že je třeba ho přijmout, což se hlasy koalice také stalo. Až po jeho projednání a schválení město přišlo na to, že je na těchto pozemcích značná ekologická zátěž způsobená kontaminací půdy pohonnými hmotami a oleji v důsledku předcházejícího využívání prostoru Benzinou a dalšími organizacemi. Odstranění této ekologické zátěže by mohlo městu přijít na více peněz než 11 milionů Kč za výkupy pozemků. Návrh vedení města na výkupy pozemků v tomto prostoru proto považujeme nadále za ukvapený a nekvalifikovaný a náš postup se ukázal vzhledem k ekologické zátěži na těchto pozemcích za oprávněný.

 

 

Návrh zastupitelského klubu KSČM ke změně jízdného městské hromadné dopravy v Jihlavě. 

       V souladu s naším volebním programem jsme podali již po druhé návrh na změnu jízdného městské hromadné dopravy v Jihlavě. Podstatou tohoto návrhu je zejména zavedení přestupu u papírové jízdenky za 16 Kč. Tento návrh opět neprošel. Při hlasování byl však zamítnut jen menšinou hlasů. Pro náš návrh hlasovalo 11 zastupitelů, zdrželo se 14 zastupitelů. Primátorem bylo v prosinci loňského roku oznámeno, že Dopravní podnik dostal za úkol provést analýzu městské hromadné dopravy. Tuto analýzu jsme však při únorovém zastupitelstvu nedostali a přes sdělovací prostředky jsme se dozvěděli, že přestupní papírová jízdenky má být za 20 Kč. V Jihlavě by tak papírová nepřestupní jízdenka stála 16 Kč, a další přestupná 20 Kč. Toto řešení je pro nás nepřijatelné. Do dubnového zastupitelstva proto předložíme další náš návrh na změnu jízdného městské hromadné dopravy v Jihlavě.

 

4. jednání Městského zastupitelstva v Jihlavě se koná 12.4. 2011 ve 13 hodin.

Jednání je ze zákona veřejné a proto zveme širokou veřejnost k jeho návštěvě. Zastupitelstvo je dále přenášeno po internetu.  

 

 

 

 

Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě –  únor 2011. (opis tištěné formy)

 

Nezaměstnanost v okrese Jihlava, městě Jihlavě k 31.1. 2011

      V České republice byla k 31.1. 2011 míra nezaměstnanosti 9,7 %, v kraji Vysočina 11,0 %. V okrese Jihlava byla míra nezaměstnanosti k 31.1. 2011   10,0 %, 6185 uchazečů o práci z toho žen 2664 uchazečů o práci. Okres Jihlava je ze 77 pracovních úřadů v nezaměstnanosti na 45. místě.

27,6  uchazečů o práci na jedno volné pracovní místo, nezaměstnaných absolventů škol  476.

Míra nezaměstnanosti v Jihlavě k 31.1. 2011 byla 9,5 %, bez práce bylo k tomuto datu 2 579 občanů Jihlavy. V porovnání s koncem roku 2010 zůstává v Jihlavě nezaměstnanost na stejné úrovni. 

Z jihlavského okresu jsou  nejvíce nezaměstnaností postiženy tyto obce : Vanůvek 31,6 , Hladov 23,5 %, Smrčná 20,8 %, Dvorce 20,3 % Mrákotín 20,0 %, Bohuslavice 28,00 %. Přes oživení průmyslu trvá stále vysoká nezaměstnanost.

 

Z jednání ÚV KSČM z 29.1. 2011

       Na pořadu jednání bylo stanovisko k aktuální politické situaci, rozbor výsledků voleb do Senátu a obecních zastupitelstev, vynaložení finančních      prostředků na volby v roce 2010, přístupy KSČM k justici, problematika justice a lichvy, kulturní politika strany, návrh zásad kádrové práce KSČM, Návrh na svolání VIII. sjezdu KSČM, usnesení :

VIII. sjezd KSČM bude dvoudenní 19.- 20.5. 2012, klíč pro volbu delegátů 1 : 150. Září – prosinec 2011  výroční schůze KSČM. Leden – 18. březen 2012 okresní konference KSČM.

Březen – 15. duben 2012 krajské konference KSČM   

.

Z jednání Městského zastupitelstva 15.2. 2011

       Bylo zrušeno koncesní řízení na výstavbu parkovacího domu v Jihlavě. Klub KSČM podpořil převzetí jihlavského Domu mládeže z kraje Vysočina  městem Jihlava. Opětovně, v souladu s naším volebním programem jsme předložili návrh na zlevnění městské hromadné dopravy, zejména u papírové jízdenky za 16 Kč s hodinovým přestupem. Návrh přijat nebyl. Byl však podpořen zastupiteli i z jiných stran, další se zdrželi hlasování a pouze menšina zastupitelů byla proti našemu návrhu.

 

Výpovědi lékařů v nemocnicích kraje Vysočina.

      Předpokládá se, že do 28.2. 2011 lékaři stáhnou výpovědi a nemocnice v kraji Vysočina jim budou garantovat jejich dosavadní pracovní místa v nemocnicích.

 

Pozvání :

         28.2. 2011 v 16 hod. na OV  KSČM beseda k Festivalu mládeže a studentstva v Pretorii. 2.3. 2011 v 9 hod. Prohlídka rekonstruovaného kostela sv. Kříže v Křížové ulici v Jihlavě, který je v majetku města.  8.3. 2011 ve 14 hod. oslava MDŽ na OV KSČM.

 

 

Beseda

 s promítáním fotografií o průběhu 17. Světového festivalu mládeže a studentstva konaného v hlavním městě JAR Pretorii za účasti zástupce festivalu z Jihlavy se koná v pondělí 28. 2. 2011 v 16.00  na OV KSČM v Jihlavě, ulice Úlehlova 5

 

 Únor 1948 a dnešek

Podle HaNo z pátku 25. 2.2011, autor Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM

        Psal 25. únor 1948 a v poválečném Československu vrcholila vládní politická krize o charakter republiky, vyvolané představiteli tří politických stran. President Dr. E. Beneš přijal demisi dvanácti ministrů a předseda vlády K. Gottwald obsadil takto uvolněná ministerská křesla. Vládní krize byla  v souladu s Ústavou tehdejšího Československa vyřešena.

        Toto období let 1948 - 1989 bylo a je vydáváno za období nesvobody, temna a totality. Proto jsou únorové dny  vydávány za komunistický puč. Ve skutečnosti se k puči chystala pravice ve snaze udržet si svou ekonomickou moc, své soukromokapitalistické vztahy. Většina lidí však nevlastnila nic, stejně tak jako nevlastní nic dnes a je odkázána na prodávání své pracovní síly.

Pro tyto lidi v továrnách, zemědělství, službách atd., vyřešení vládní a politické krize v únoru 1948 v souladu s tehdejšími zákony znamenalo obrovské vítězství.

Znamenalo přestavění hodnot ve společnosti ve prospěch obrovské většiny. Celé znění článku viz výše uvedený zdroj.

 

 

 

 

Drážďany 2011  a mladí komunisté

 

image009

Setkání u příležitosti výročí bombardování Drážďan spojeneckými letadly ze 2. světové války

 

 

 

 

 

Daniel Strož:  K začátku roku 2011

Ještě netušíš, kdo za to nese vinu,

za neštěstí lidí, veškerý hnus?

Za kruté války, bídu, morální špínu?

Odpovím stručně: KAPITALISMUS!

 

 

Jihlavské náměstí svou rozlohou svědčí o velkorysosti našich předků před více než sedmi sty lety. Náměstí vždycky bylo obchodním, správním a dopravním centrem Jihlavy. V současné době svůj obchodní význam do značné míry pozbylo. Ve městě je řada supermarketů. Především však byl pět minut pěší chůze od náměstí otevřen před dvěma lety City park. Velechrám konzumu poplatný době s desítkami obchodů, restaurací, třemi multikiny. Je kontroverzní stavbou pod městskými hradbami, tragicky poznamenaný i architektonicky oceněný. V každém případě má však úspěch a je velmi navštěvovaný především mladou generací. Vytvořil tak jakési druhé centrum Jihlavy. Jeho nedělní návštěvnost celých rodin mně připomíná korso zvané trafouš o nedělích na východní straně náměstí ještě v šedesátých letech minulého století. Důsledky City parku na obchody na náměstí jsou zjevné. V současné době jsou zde uzavřené čtyři obchody, s textilním a spotřebním zbožím a s rychlým občerstvením. Bohužel nevyužitý je za socialismu rekonstruovaný hotel Zlatá hvěza, kde soukromí vlastníci provozují hernu. Je také uzavřena radniční restaurace pro bankrot nájemců. Má být novým provozovatelem před letní sezonou otevřen s vlastním vařením piva. Prior uprostřed náměstí ani svojí rozlohou a už vůbec ne skladbou prodeje není pro City park konkurencí. Změna obchodního významu center měst není ojedinělá. Na příklad v holandském družebním městě Jihlavy Purmerendu ještě před deseti lety byla na hlavním náměstí řada obchodů. Nyní tam zůstala jen rybárna a samé restaurace s velkými předzahrádkami. A v okolních obchodech otevírají dopoledne v 10 hodin a v neděli je zavřeno. Ve větším městě než je Jihlava mají jeden supermarket a nakupují na trhu. Nezdálo se mi, že by to někomu vadilo. Jihlavské náměstí samozřejmě zůstane nadále správním, dopravním a kulturním centrem Jihlavy. Přes náměstí vedou všechny trolejbusové i autobusové spoje městské hromadné dopravy. Je zde radnice, hlavní pošta, spořitelna, Městské muzeum, galerie, v těsné blízkosti knihovna, vstup do jihlavského podzemí a všechny jihlavské pamětihodnosti. Pro náměstí je důležité, aby bylo živé, bydleli zde lidé. Asi ze třetiny jsou na náměstí byty, které byly městem vyjmuty z privatizace. Je to rozhodně správné rozhodnutí, v opačném případě by místo bytů mohly být další banky. V minulém volebním programu KSČM jsme měli přesunutí městského tržiště na náměstí, což se uskutečnilo až v loňském volebním roce. Chceme dál výrazně zlepšit jeho vybavení. Jihlavské hlavní náměstí by pak mělo žít hlavně kulturou. Promenádními koncerty, folklorem, filmovým promítáním, vystoupeními amaterských i profesinálních herců. Má proto ideální podmínky i zájem veřejnosti. Svědčí o tom velká návštěvnost koncertů dechových hudeb v létě. I některé návrhy občanů na proměnu Prioru na náměstí pro kulturní účely. K tomu by však musela být jiná doba. Samotná obchodní síť na náměstí se bude muset specializovat, aby byla City parku konkurence schopná. Chybí zde na příklad důstojné rychlé občerstvení. Každému nevyhovuje Mc Donalds a Selský bufet se stísněnými prostorami. O budoucnost jihlavského náměstí nemám obavy. Je to krásné náměstí a z kterého náměstí můžeme vidět i les v okolí. O všem i o vzhledu a rozvoji našich měst rozhodují lidé a jimi zvolení zástupci. Jihlavší komunisté jsou v Městském zastupitelstvu Jihlavy proto, aby tato rozhodnutí byla pokud možno správná ku prospěchu občanů, kterým vzhled a využití jihlavského hlavního náměstí není určitě lhostejný.

Ing. Pavel Šlechtický

zastupitel města Jihlavy za KSČM

 

Hospodářský výsledek versus nájemné bytů v městských domech v Jihlavě.

       Jihlavským zastupitelstvem byl v prosinci schválen aktualizovaný plán hospodářské činnosti města roku 2010 a jeho návrh na rok 2011. Významnou částí plánu hospodářské činnosti je bytové hospodářství vedené na účtech bytového oddělení a oddělení realit. V roce 2010 byl tak u bytů dosažen zisk 11 002 000,- Kč, u nebytových prostor 10 461 000,- Kč a u domů s pečovatelskou službou pak ztráta 2 470 000,- Kč v důsledku jejich rozsáhlého zateplování. Celkový zisk v roce 2010 tak činil 18 993 000,- Kč. V roce 2011 je plánován zisk 19 039 000,- Kč. U domů s pečovatelskou službou je oproti ztrátě v roce 2010 počítáno v roce 2011 se ziskem  390 000,- Kč. Od 1. ledna 2011 byly v Jihlavě v maximálně možné výši zvýšeny nájmy v městských bytech. Nejvýše u bytů II. kategorie v domech s pečovatelskou služnou o 36 % z 39,41 Kč / m2 na 53,79 Kč / m2. Zvýšení nájmů je zdůvodňováno nutností zajistit finance na řádnou údržbu a opravy městského bytového fondu a jako u každé hospodářské činnosti s přiměřeným ziskem. Zda je zisk městského bytového hospodářství 19 milionů Kč přiměřený je věcí názoru a diskuse. Stejně tak přiměřenost razantního zvýšení nájmů. Osobně jsem toho názoru, že je třeba městské bytové hospodářství posuzovat jako celek t.j. s byty, nebytovými prostorami i s byty v domech s pečovatelskou službou. K domům patří neoddělitelně obchody i byty, které se v nich nachází. U nájmů v městských bytech a zejména v bytech s pečovatelskou službou by se mělo více uplatňovat sociální hledisko. Jednoduše zda nájemníci budou mít peníze na zaplacení nájmů. Úvahy o tržním nájemném 80 Kč / m2 v jihlavských městských bytech se mi proto zdá mimo realitu.

Ing. Pavel Šlechtický

zastupitel města Jihlavy za KSČM

 

 

 

 

Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě –  leden 2011. (opis tištěné formy)

 

Nezaměstnanost v okrese Jihlava, městě Jihlavě k 31.12. 2010

V České republice byla k 31.12. 2010 byla míra nezaměstnanosti 9,6 %, v kraji Vysočina

10,7 %. V okrese Jihlava byla míra nezaměstnanosti k 31.12. 2010   9,6 %, 5980 uchazečů o práci, za měsíc prosinec 2010 je to nárůst o 851 nezaměstnaných. Okres Jihlava je ze 77 pracovních úřadů v nezaměstnanosti na 49. místě.

Pro srovnání stavu před rokem tj. k 31.12. 2009 míra nezaměstnanosti byla 9,9 %,

6 276 nezaměstnaných.

Volných pracovních míst v okrese Jihlava k 31.12. 2010 bylo 174, tj. 34,4 uchazečů o práci na jedno volné pracovní místo, nezaměstnaných absolventů škol 476, průměrná výše podpory v nezaměstnanosti činila 4 830,- Kč.

Míra nezaměstnanosti v Jihlavě k 31.12. 2010 byla 9,5 %, bez práce bylo k tomuto datu 2 582 občanů Jihlavy. 

Z jihlavského okresu jsou  nejvíce nezaměstnaností postiženy tyto obce : Mirošov 24,4 %, Rančířov 21,4 %, Hladov 23,5 %, Smrčná 20,00 %, Šimanov 21,1 %, Mrákotín 21,6 %, Bohuslavice 24,00 %, Žatec 20,4 %, Knínice 19,5 %. Ve sdělovacích prostředcích předseda vlády Nečas prohlásil, že práce bude dost, ale lidí málo. Zatím je to k této optimistické předpovědi velmi daleko. 

.

Výpovědi lékařů v nemocnicích kraje Vysočina.

Nemocnice Jihlava  výpověď podalo 111 lékařů, tj. 68 % všech lékařů nemocnice

Nemocnice Nové Město na Moravě     93 lékařů,     61 %

Nemocnice Třebíč                                  83 lékařů      55 %

Nemocnice Havlíčkův Brod                   71 lékařů      51 %

Nemocnice Pelhřimov                           35 lékařů      35 %

V kraji Vysočina dalo výpovědi ze zaměstnání nejvíce nemocničních lékařů z celé republiky, v jihlavské nemocnici nejvíce lékařů ze všech krajských nemocnic Vysočiny. Důvody proč výzva k výpovědím našla tak velkou odezvu zejména na Vysočině a v Jihlavě  by měly být vedením nemocnic a jejich zřizovatelem krajem Vysočina důkladně analyzovány. Hejtman kraje informoval, že lékaři výpovědi nestahují a řádný chod nemocnice může zachovat pouze Pelhřimov, v ostatních nemocnicích by mohla být pouze ambulance.  Stavem nemocnic na Vysočině se bude zabývat 1.2. 2011 krajské zastupitelstvo, jehož jednání jsou veřejná. Řešení tohoto velmi naléhavého problému je však zejména na vládě České republiky a ministerstvu zdravotnictví, které se však k požadavkům nemocničních lékařů, zejména ve vystoupeních ministra Hegera staví zamítavě.

 

Pozvání :

Na jednání Městského zastupitelstva v Jihlavě 15.2. 2011 ve 13 hodin.

 

Připravujeme :

Besedu s účastníkem Mezinárodního festivalu mládeže a studentstva v prosinci 2010 v Pretorii v Jihoafrické republice.

 

                                                                                                   

      Kdo by bedlivě nesledoval výpovědní akci lékařů. Kdo by se nebál o své zdraví, o které může jeden kdykoliv přijít.  Kdo si neudržuje v sobě víru v účinnou lékařskou pomoc, když ji bude potřebovat. Zdravotnictví je v určitém smyslu a za vymezených okolností  obchod se strachem. To si uvědomují mnozí a jak je vidět lékaři také.

      Jako účinný prostředek řešení sporů, sice nehorázný, ale fungující na všech úrovních, se jeví zatáhnout do problému i děti. A tak jsem se z rozhlasu opakovaně dovídal o připravovaném nezajištění péče o děti i v prvním stádiu jejich života.  Prvotní hřích na krk sotva narozenému dítěti dosud uvazovala pouze církev a teď je prakticky odsoudili svým vyhrožováním i někteří lékaři.

      V kapitalistické společnosti se stává vše zbožím.  Ve všem je dovoleno vidět příležitost k produkování zisku a to za jakoukoliv cenu, většinou ji zaplatí ti ostatní.  Dnes, jako obyčejný občan jsem pro lékaře už ne pacientem, ale klientem. Klientem stejně jako pro agenturu, která, jak známe z nesmyslných reklam, mi půjčené peníze přinese až do bytu, půjčí bez ručitele a na cokoliv.  Přináším zisk. A v každodenním shonu si ani neuvědomím, jak jsem velice často sdělovacími medii naváděn vysmívat se a odsuzovat společnost, která za mnohem těžších mezinárodních podmínek nejen že nepřivedla zdravotnictví do kolapsu ale naopak pozvedla na vysokou úroveň, společnost, která neměla nezaměstnané, neměla bezdomovce, byly peníze na důchody, vědecký výzkum. A při tom všem nezadlužila sebe a budoucí generace.

Děje se to s cílem utvrdit ve mě přesvědčení, že současnost i přes drastické nedostatky je jedině ta správná. Tomu tak bylo v historii už mnohokrát. Před pěti sty lety biskup jednoty bratrské  Lukáš Pražský, prý napsal: Nic z toho co je kolem nás není ani svaté, ani věčné. S ničím se nemusíme smiřovat a nic nejsme povinni snášet.  Zdá se, že tento názor nás čas od času mnohé napadne, jenom  rukojmími by neměli být ti nepraví.  Ing. Ladislav Zadražil, člen zastupitelstva města Jihlavy za KSČM.

 

 

 

 

 

Naše vzájemná Novoroční přání všeho nejlepšího vystřídala realita

kapitalistické společnosti roku 2011

 

Následující informace z 2. ledna 2011 podle http://tn.nova.cz/zpravy/ekonomika/prehled-skrtu-a-zmen-mensi-platy-vyssi-najmy-duchody.html

 

 SCHVÁLENO!

Omezení stavebního spoření, vyšší daně a sociální škrty

 

Ceny tisíců léků od nového roku vzrostou kvůli končící platnosti takzvaného Janotova balíčku, který ceny a úhrady medikamentů snížil o sedm procent. Před zdražením léků varuje opozice, lékárníci i zdravotnická zařízení.

SNÍŽENÍ NEMOCENSKÉ

Pohorší si i lidé, kteří přijdou o práci. Nárok na podporu získají až po uplynutí doby, na kterou jim stačilo odchodné či odstupné. Pokud dali výpověď sami, budou mít nárok na nižší podporu ve výši 45 procent platu. Od začínajícího roku se nevyplatí být ani dlouho nemocný, nemocenská byla snížena na 60 procent vyměřovacího základu.


PORODNÉ TÉMĚŘ NEBUDE
Smůlu budou mít hned na počátku děti, které se nenarodí do chudých poměrů. Na třináctitisícové porodné měly jejich matky nárok jen do silvestrovské půlnoci. Měly by si naplánovat jen tříletou rodičovskou dovolenou, za čtyři roky by dostaly od státu o 45.600 korun méně než letos.

KONEC REGULOVANÉHO NÁJEMNÉHO
Posledním dnem loňského roku skončila na většině území Česka regulace nájemného. Týká se to obyvatel přibližně 400 tisíc bytů. Jak se uvolněné nájemné bude v roce 2011 skutečně vyvíjet, zatím není jasné. Záležet bude například na ochotě nájemníků přistoupit na další zvyšování činží, na rychlosti a způsobu rozhodování soudů v případných sporech o určení nájemného nebo na vývoji poptávky po nájemním bydlení.


MENŠÍ PODPORA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Stát omezuje podporu stavebního spoření. Podpora připsaná v roce 2011 za předchozí rok se bude zdaňovat 50 procenty. V dalších letech příspěvek státu klesne z 15 na deset procent ročního vkladu střadatelů, nejvýše však 2000 Kč ročně. Novela také zdaňuje výnosy ze stavebního spoření.

POVODŇOVÁ DAŇ

Zákon o daních z příjmů od soboty zavádí takzvanou povodňovou daň,

 

podobné (podle seznam.cz)

 

 

 

Městský výbor KSČM v Jihlavě děkuje

 

 všem členům KSČM a sympatizantům za celoroční podporu

vyjádřenou zejména v komunálních  volbách.

 

 Přeje všem krásné vánoce a mnoho zdraví, štěstí a radosti v novém roce 2011.

 

JINO

 

 

Z jednání 2. zasedání Městského zastupitelstva v Jihlavě 15.12. 2010.

        Nejdůležitějším programem jednání byl rozpočet Jihlavy na r. 2011. Při jednání  zastupitelé za KSČM  vznesli námitky k vysoké ceně 21 milionů Kč za zpracování digitálního protipovodňového plánu Jihlavy, vzhledem k tomu, že Jihlava má tento plán zpracovaný v písemné podobě. Požadovali jsme písemné zdůvodnění této ceny 21 milionů Kč.

        Dále jsme podali protinávrhy na vyřazení a dání do rozpočtové rezervy 1,4 milionů Kč na koncesní řízení, které by mělo vybrat právní subjekt spravující úplatné parkování v Jihlavě a dále 0,8 milionů Kč na nákup nových automobilů. Těchto finančních prostředků jsme chtěli použít na případné posilnění rozpočtu Dopravního podniku při námi navrhované změně tarifů MHD. Naše protinávrhy nebyly přijaty.

Proto zastupitelé KSČM návrh rozpočtu na rok 2011 předložený koalicí nepodpořili.

 

     Dále byla projednána aktualizace plánu hospodářské činnosti města v roce 2010 a návrh na rok 2011.V roce 2010 byl zisk bytového hospodářství tj. městských bytů, městských bytů v domech s pečovatelskou službou a nebytových prostor 18 735 000,- Kč. V roce 2012 je tento zisk plánován 19 039 000,- Kč. Vzhledem k předložené velké ziskovosti bytového hospodářství jsme požadovali samostatnou bilanci všech výnosů a nákladů bytového hospodářství. Z této bilance by měla vyplynout případná nutnost zvýšení nájmů v městských bytech. Podle avizovaného  zisku bytového hospodářství v roce 2010 i  plánovaného zisku v roce 2011 se jeví stálé zvyšování nájmů v městských bytech a v městských bytech v domech s pečovatelskou službou jako neúměrné, sloužící  pro saturaci městského rozpočtu.

Byly schváleny dotace na sport pro rok 2011.   Dukle Jihlava celkem 16 200 000,- Kč.

FC Vysočině ( fotbal, mládež ) 6 milionů Kč.  Poukazovali jsme, že v předloženém návrhu je umožněno čerpat tyto dotace města i na přestupy hráčů a požadovali jsme jejich vypuštění. Po vyjádření zástupců sportovních oddílů zastupitelstvo náš návrh akceptovalo.

     Byla podána informace o stavu příprav možného prodeje továrny Modeta Style s pozemky městu pro další rozvoj zoologické zahrady. Byly k tomu vpracovány dva znalecké posudky s velmi rozdílnou cenou 56 milionů Kč a  30 milionů Kč. Byli schváleni zástupci města do představenstev, dozorčích rad městských organizací. Návrhy byly podány jen koaličními stranami města, strany opozice nebyly k podání svých návrhů vyzvány. Proto jsme zástupce KSČM navrhli přímo na zastupitelstvu. Naše návrhy, přestože byly podpořeny i některými hlasy koaliční ČSSD, nebyly schváleny. Bylo odsouhlaseno složení finančního, kontrolního výboru zastupitelstva. Do finančního výboru byli zvoleni Ing. Pavel Šlechtický, Ing. Ladislav Vejmělek, do kontrolního výboru MVDr. Božena Kremláčková, Ing. Ladislav Zadražil, který byl zvolen předsedou kontrolního výboru. Nebyl schválen návrh zastupitelského klubu KSČM na změnu tarifů městské hromadné dopravy v Jihlavě. Návrh byl na možnost jednohodinového přestupu u papírových, 16 korunových jízdenek, u čipových jízdenek za 8 Kč zvýšení projetých zastávek ze tří na pět, u čipových jízdenek za 12 Kč zvýšení projetých zastávek z pěti na osm. Primátor města sdělil, že Dopravní podnik má za úkol vypracovat analýzu městské hromadné dopravy. Podle této analýzy a pokud vedení města nepředloží svůj návrh na změny jízdného MHD v Jihlavě zpracujeme vlastní modifikovaný návrh do únorového zastupitelstva. V rozpravě jsme požadovali zveřejnění stanoviska města v Novinách jihlavské radnice ke zprávě Státního integrovaného registru znečištění o trojnásobném zvýšení emisí rakovinotvorného formaldehydu 48 tun Kronospanem  v roce 2009 na místo 15 tun v roce 2008.  Požadovali jsme zvýšit tlak města na osazení účinného filtru i na druhý komín Kronospanu. Chtěli jsme vysvětlení výpovědi nájmu stadionu FC Vysočina radou města. Zprávy z jednání Městského zastupitelstva budeme nadále zveřejňovat na webových stránkách MěstV KSČM v Jihlavě i v tištěné formě.

 

  

Náš první návrh na úpravu jízdného MHD neprošel.

(no co se dá dělat, v únoru je zasedání ZM další)

Povolební pravicová koalice složená z předvolebních rivalů byla svorně zajedno - NE pro zlevnění jízdného.

  Znění neschváleného návrhu:

Papírová jízdenka nad 5 zastávkových úseků za 16 Kč (u řidiče za 21 Kč) nepřestupní se mění na přestupní po dobu 1 hodiny (resp. 60 minut).

Papírová jízdenka  za 10 Kč (u řidiče za 15 Kč) - počet projetých zastávkových úseků se mění z max. 3 na max. 5

Toto platí obdobně i pro jízdenky zlevněné za 5 Kč a 8 Kč (u řidiče za 10 Kč a 13 Kč)

 

Jízdenka z elektronické peněženky za 8 Kč - počet projetých zastávkových úseků se mění z max. 3 na max. 5

Jízdenka z elektronické peněženky za 12 Kč - počet projetých zastávkových úseků se mění z max. 8 na max. 10

Jízdenka z elektronické peněženky za 14 Kč - nad 10 zastávkových úseků

 

Toto platí obdobně i pro zlevněné jízdenky z elektronické peněženky za 4 Kč, 6 Kč a 7 Kč

 

 

 

Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě –  prosinec 2010. (opis tištěné formy)

 

Nezaměstnanost v okrese Jihlava, městě Jihlavě k 30.11. 2010

     V okrese Jihlava byla k 30.11. 2010 míra nezaměstnanosti 8,1 %, 5 129 nezaměstnaných, volných pracovních míst bylo 200, tj. 25,6 uchazečů o práci na jedno volné pracovní místo. Ze 77 okresů,  tak byl jihlavský okres na 55. místě v míře nezaměstnanosti,

Míra nezaměstnanosti v Jihlavě k 30.10. 2010 byla 8,7 %, bez práce bylo k tomuto datu 2 583 občanů Jihlavy. 

Přes určité oživení výroby tak zůstává nezaměstnanost stále vysoká a u řady lidí dlouhodobá se všemi negativními důsledky. Z jihlavského okresu jsou  nejvíce nezaměstnaností postiženy tyto obce : Mirošov 25,6 %, Rančířov 17,5 %, Dvorce 17,2 %, Smrčná 16,2 %. 

.

 

Celoměstská schůze jihlavských komunistů a sympatizujících 2.12. 2010

      Celoměstská schůze s dobrou účastí se zabývala hodnocením práce MěstV KSČM a základních organizací KSČM v Jihlavě s důrazem na volební výsledky, které byly v komunálních i senátních volbách v Jihlavě v porovnání s jinými krajskými a srovnatelnými městy velmi dobré. V diskusi  i ve schváleném doporučení MěstV a základním organizacím KSČM na rok 2011 byla zdůrazněna zejména nutnost aktivizace členů KSČM a jejich působení mezi občany.  Přednesená zpráva o činnosti i doporučení na rok 2011 je zveřejněno na webových stránkách MěstV KSČM v Jihlavě.

 

 

Demonstrace stávkujících v Jihlavě 8.12. 2010.

       8.12. 2010 v České republice proběhla stávka zaměstnanců státních a veřejných  služeb proti snížení jejich mezd a demonstrace v řadě měst republiky. V Jihlavě se demonstrace konala ve 12 hodin v parku Gustava Mahlera v Benešově ulici, poněvadž na Masarykově náměstí  byl vánoční trh. Přítomno bylo 200 až 300 demonstrantů. Zúčastnění byli z řady oborů, namátkou herci Horáckého divadla, pracovníci Katastrálního úřadu, kuchařky ze školní jídelny. Demonstraci zorganizovaly odborové svazy. Předáky odborů byl vyjádřen nesouhlas s politikou pravicové vlády a vyjádřeno přesvědčení, že na další demonstraci na jaře příštího roku bude na jihlavském náměstí ještě více lidí.

 

Z jednání 2. Městského zastupitelstva v Jihlavě 15.12. 2010.

      Zastupitelé za KSČM předložili návrh na úpravu jízdného městské hromadné dopravy a to s hodinovým přestupem u papírové 16 Kč jízdenky, u čipových karet za 8 Kč ze 3 zastávek na 5, za 12 Kč z 8 zastávek na 10. Náš návrh nezískal potřebnou většinu hlasů. Modifikovaný návrh proto připravíme pro únorové zastupitelstvo.

 

Městský výbor KSČM v Jihlavě děkuje všem členům KSČM a sympatizantům za celoroční podporu vyjádřenou zejména v komunálních  volbách, přeje všem krásné vánoce a mnoho zdraví, štěstí a radosti v novém roce 2011.     

 

 

 

 

Prosincová stávka státních zaměstnanců v Jihlavě

Nejistota, beznaděj a nespokojenost nemůže být naší budoucností

 

2854

 

2856

 

2860

 

2861

 

2862

 

Fotografie půjčil účastník demonstrace, děkujeme

 

 

 

*         Celoměstské shromáždění komunistů a sympatizujících

2. prosince 2010

 

         Celoměstská shromáždění komunistů a sympatizujících s naší stranou svoláváme v Jihlavě již pravidelně každý rok Jejich cílem je zhodnotit uplynulé období a stanovit si úkoly a cíle příštího roku. Nejdříve bychom se měli zamyslet nad vývojem naší společnosti od minulého celoměstského shromáždění 18. 11. 2009. Bohužel trvá hospodářská krize. Přes částečné oživení hospodářství je stále vysoká nezaměstnanost. V Jihlavě k 31. říjnu letošního roku byla míra nezaměstnanosti 8,9 % s 2 420 nezaměstnanými. V okrese Jihlava je evidováno 518 nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých. Ve společnosti se prohlubuje krize sociální a morální.

         Velká většina našich občanů není spokojena se současnou situací. Tato nespokojenost se však neprojevuje ve větší podpoře naší strany ve volbách. Příčinou je jistě antikomunismus většiny sdělovacích prostředků, včetně České televize. KSČM však zejména nedokázala účinně oslovit většinu nespokojených občanů.

Současná krize je přece jen odlišná od krize 30. let minulého století. Její důsledky byly tehdy mnohem ničivější a vyvolávaly i mnohem větší odpor pracujících na příklad ve stávkách. Současná krize tento odpor občanů v České republice nevyvolala. Velká hospodářská krize 30. let minulého století ani v tehdejším Československu nepomohla KSČ k výraznějšímu úspěchu ve volbách, vedla k nástupu fašismu v Německu a ke druhé světové válce. Nelze se domnívat, že by v současné době mohla samotná velká nespokojenost občanů samočinně je přivést na naši stranu. To se výrazně projevilo v květnových parlamentních volbách, kdy KSČM obhájila počet poslanců, ale ztratila téměř sto tisíc voličů. S velkou převahou zvítězila pravice ODS, TOP 09 a Věci veřejné, která má v parlamentu pohodlnou většinu a může prosazovat svůj protilidový, antisociální program. Stačilo pár měsíců od parlamentních voleb, aby pravice oslabila v Senátu i na řadě radnic. Bohužel se na rozdíl od sociální demokracie nevedlo příliš ani KSČM. Situace ve společnosti se neuklidnila. Odpor ze strany státních zaměstnanců, kterým současná vláda chce snížit platy o 10 % se dal očekávat. Současně s akcí lékařů nemocnic, kteří bez zvýšení jejich platů chtějí dát hromadnou výpověď a odejít do zahraničí, se dál prohlubuje nejistota ve společnosti a nespokojenost občanů.

Soustřeďme se na situaci v našem městě Jihlavě.

        Městský výbor KSČM v Jihlavě se v supervolebním roce 2010 ve své činnosti soustředil především na aktivizaci strany v našem městě před volbami do parlamentu, městského zastupitelstva v Jihlavě a do Senátu. Podíleli jsme se na oslavách 1. máje, 8. a 9. května, na celodenním jihlavském předvolebním mítinku do parlamentu a především na volební kampani do Městského zastupitelstva v Jihlavě a do Senátu. Ke 130. výročí narození Bohumíra Šmerala jsme zorganizovali úspěšnou besedu Bohumír Šmeral a naše doba.

        Pokud se týká členské základny v Jihlavě. V Jihlavě máme cca 200 členů KSČM. Naši členové jsou organizováni ve 13 aktivních základních organizacích KSČM. Jsme rádi, že s námi začali spolupracovat členové Komunistického svazu mládeže, kteří také vstoupili do strany a kandidovali na kandidátce KSČM.

Velmi oceňujeme činnost spřátelených organizací, jako je Levicový svaz žen, Klub českého pohraničí, Společnost česko-kubánského přátelství, které působí v našem městě. Vyjadřujeme náš dík všem, kteří jsou členy těchto organizací a zejména jejich vedoucím funkcionářům.

       Levicový svaz žen pořádal jako každoročně oslavu MDŽ, prvomájovou odpolední veselici, setkání žen ke konci roku. Klub českého pohraničí v březnu uspořádal úspěšnou besedu k problematice česko-německých vztahů. Jihlavu navštívila na naše pozvání vyslankyně Kubánské republiky. Její návštěva byla velmi úspěšná.

       Máme blízký vztah k občanským sdružením města, na příklad ke Svazu seniorů, společnosti lidí nemocných civilizačními chorobami, zahrádkářům a dalším. Na Městském zastupitelstvu tyto organizace vždy podporujeme, což je z jejich strany oceňováno. Pokud se týká spolupráce s ostatními politickými stranami, velmi úzká je se Stranou demokratického socialismu, která s námi kandidovala v komunálních volbách.

Programově je nám blízká zejména v komunální oblasti Sociální demokracie, která je však zároveň náš konkurent ve volbách.

      Městský výbor KSČM usiluje o tradiční, internacionální charakter naší strany. Máme již dlouhodobou a velmi úspěšnou spolupráci s Komunistickou stranou Německa družebního města Heidenheimu, jejíž představitelé podpořili naši předvolební kampaň 1. září na jihlavském náměstí. Podpořili jsme hlasováním v zastupitelstvu zahájení družby Jihlavy s Užhorodem a budeme mít zájem o spolupráci s Komunistickou stranou Ukrajiny v tomto městě.
      Jsme si vědomi významu informovanosti o naší činnosti. Proto vydáváme zpravodaj MěstV KSČM v Jihlavě, kde informujeme o našich akcích i o jednáních Městského zastupitelstva. Do dnešního dne bylo vydáno celkem 6 těchto zpravodajů, předpokládáme jeho další vydání nyní v prosinci. Jeho dosah je však malý, dáváme ho předsedům organizací a je k dispozici na okresním výboru. MěstV KSČM má vlastní webové stránky www.jihlava.kscm.cz Nedávno byly webové stránky doplněny počitadlem jejich návštěvnosti, čímž jsme zjistili, že jsou čteny. Za krátkou dobu jejich návštěvnost přesáhla 80.

      Naše mediální působení zejména na Internetu musíme rozšířit i na face booku i naší větší iniciativou v blogových diskusích. Média nejvíce ovlivňují myšlení lidí.

      Z novin mají pro nás největší význam Haló Noviny, regionální zpravodajství tam má na starosti Jiří Černý, se kterým máme dobrou spolupráci. V Jihlavě mají z novin největší význam Jihlavské listy, Jihlavský deník, MF Dnes a Sedmička. Můžeme konstatovat, že názory a věcná stanoviska zejména komunistických zastupitelů k problémům Jihlavy mají v těchto médiích prostor. Jsme přesvědčeni, že k tomu přispívají i pravidelné tiskovky, které pořádáme po jednáních Městského zastupitelstva. Naše mediální vystoupení by měla být zaměřena ke konkrétním problémům a k nim zaujímat věcná stanoviska. Jen tak můžeme být mediálně úspěšní. Znovu je třeba zdůraznit pro naši činnost význam internetu, který je zejména pro mladou generaci nejužívanějším sdělovacím prostředkem.

     Politická úspěšnost každé politické strany se ukazuje zejména ve volebních výsledcích. Jaké byly volební výsledky KSČM v Jihlavě v nedávném období? V roce 2008 v krajských volbách v Jihlavě KSČM volilo 2 623 voličů tj. 15, 74 %, ve volbách, do Evropského parlamentu v roce 2009 při mnohem menší 27,04 % účasti voličů volilo KSČM v Jihlavě 1 757 lidí tj. 15,87 %. Parlamentní volby v květnu tohoto roku se v Jihlavě vyznačovaly celkově velkou účastí voličů i větší účastí mladších voličů. Voliči chtěli změnu, což se projevilo celorepublikově i v Jihlavě velmi dobrým volebním výsledkem nových stran a to TOP 09 s mimořádně pravicovým programem a Věcí veřejných zaštítěných tehdy nejpopulárnějším politikem Radkem Johnem. KSČM skončila v Jihlavě na čtvrtém místě, se ziskem 11,5 %, KSČM volilo při velké voličské účasti v Jihlavě 2 961 voličů.

       Již na minulé celoměstské schůzi 18. 11. loňského roku MěstV KSČM v Jihlavě jsem deklaroval svoji přímou odpovědnost za komunální volby v Jihlavě. V usnesení jsme stanovili termín konání celoměstského shromáždění KSČM s tajnou volbou kandidátky do Městského zastupitelstva v Jihlavě 1. dubna 2010. Tento termín byl dodržen. Chtěl bych poděkovat všem, kdo na kandidátce KSČM do Městského zastupitelstva v Jihlavě kandidovali a kdo nám s kandidátkou pomohli. Prováděli jsme poctivou a časově náročnou volební kampaň. Opakovaně jsme byli na jihlavském náměstí, na sídlištích, navštívili jsme všechny příměstské obce. V komunálních volbách při 37,69 % volební účasti jsme v Jihlavě dostali celkem 76 478 hlasů, tj. 15,25 %.

      I v komunálních volbách občané dávali své hlasy individuálně, kroužkováním, těchto hlasů byla na naší kandidátce až jedna třetina, nejvyšší počet absolutních hlasů byl na naší kandidátce 2816. KSČM zůstala 3. nejsilnější stranou města a zvýšili jsme počet mandátů o jeden, z 6 na 7 mandátů z 37 členného zastupitelstva. Z krajských měst jsme měli v komunálních volbách nejlepší volební výsledek. Pro senátního kandidáta KSČM v Jihlavě bylo odevzdáno 2556 hlasů, tj. 17,84 %.

     Senátní obvod Jihlava byl druhý nejúspěšnější po senátním obvodu Brno venkov, kde kandidoval poslanec parlamentu s. Adam.

     V Jihlavě chyběl jediný mandát do většiny Sociální demokracie a KSČM v jihlavském zastupitelstvu. Můžeme diskutovat o tom, zda je sociální demokracie levicovou stranou. Rozhodně však její voliči jsou voliči levicoví. Komunální volby v Jihlavě tak prokázali, jak nepravdivé bylo tvrzení některých novinářů a rádoby sociologů, jak je Jihlava pravicová. Opak je pravdou. Je to pro nás inspirující a zavazující.

      Volební výsledek v Jihlavě a složení jihlavského zastupitelstva vyústilo ve vytvoření koalice Sociální demokracie, ODS a lidovců. Tato koalice si zřejmě příliš nevěřila a tak účelově prosadila na ustavujícím zastupitelstvu veřejné volby vedení radnice s očekávaným výsledkem. Bylo to po roce 1989 poprvé, kdy se vedení jihlavské radnice účelově volilo veřejně. Tuto skutečnost jsme vzali věcně na vědomí.

      Další zastupitelstvo města se koná 15. 12. 2010. Naše strana navrhla své zástupce do finančního a kontrolního výboru i do všech deseti komisí rady. Na jednáních zastupitelstva budeme předkládat věcné návrhy. Již na zastupitelstvu 15. 12. změnu tarifů městské hromadné dopravy v Jihlavě.

      Rok 2011 s největší pravděpodobností nebude volební. KSČM není jen volební stranou a MěstV KSČM i v roce 2011 proto musí aktivizovat svoji činnost. Aktivizovat činnost našich základních organizací, včetně zlepšení výběru stranických příspěvků. Věnovat maximální pozornost výběru nových členů strany, přijmout minimálně dva nové členy KSČM během roku. Podpořit protestní akce odborů a dalších občanských aktivit proti politice současné vlády. Připravit akce KSČM oslovující veřejnost. Rozhodující pro nás je naše působení mezi lidmi. Příkladem je náš přítel s. Ulrich Huber z Heidenheimu. Když mě provázel jejich městem, každou chvíli se s ním lidé velmi srdečně zastavovali. Je třeba vzpomenout 90. výročí založení KSČ. Připravit výroční schůze základních organizací KSČM. Navrhnout nové složení MěstV, členy okresního výboru, krajské rady, ÚV, delegáty na sjezd strany, navrhnout kandidáty za město Jihlava do krajského zastupitelstva.

K naší práci potřebujeme elán a hlavně zdraví, což Vám všem ze srdce přeji.

Ing. Pavel Šlechtický, předseda MěstV KSČM v Jihlavě.

 


Doporučení celoměstské schůze jihlavských komunistů a sympatizujících :


1. Celoměstská schůze schvaluje přednesenou zprávu MěstV KSČM.

2. Ve smyslu výzvy nespokojeným občanům přijaté ÚV KSČM 6.11. 2010 doporučuje členům KSČM a sympatizantům připojit se k protestům odborů a občanských aktivit proti současné vládě.

3. Doporučuje MěstV KSČM připravit v roce 2011 akce pro veřejnost a zajistit připomenutí 90. výročí založení Komunistické strany Československa.

4. Doporučuje MěstV KSČM a základním organizacím KSČM v Jihlavě věnovat pozornost výběru nových členů KSČM a to minimálně dvou nových členů ročně.

5. Doporučuje MěstV KSČM a základním organizacím KSČM v Jihlavě připravit výroční schůze základních organizací s jmenovitými návrhy do stranických funkcí všech orgánů strany, kandidáty do krajských voleb, delegátů na sjezd KSČM.

Termín : r. 2011.

 

 

 

 

*                  Výročí  listopadu 1989

 co se tehdy říkalo a čemu jsme mnozí věřili?

   

      Pokládají se svíčky na místě  dočasného položení "mrtvého" studenta, který se prý jmenoval Martin Šmíd, ale ve skutečnosti to byl pouze údajný  student s krycím jménem Růžička a občanským jménem poručík Zifčák. Oba dva tuto dobu ve zdraví a bez újmy přežili.

Tak u nás začal v roce 1989 kapitalismus, společnost založená na faleši, lži, násilí a válkách.

U moci se drží pouze prostřednictví všeprostupujícího šíření antikomunismu.

Zatím se jim daří většinu z nás přesvědčit, že jiná alternativa není možná.

Opak je skutečností.

image003

Skutečnost porovnává každý sám a denně:

- Nezaměstnanost ke 30. září 2010 - Jihlava: 7,8 % nezaměstnaných,

 z toho je 9,3 % žen  a 6,8 % mužů

- Jsme v dalším vojenském paktu a s vizí amerických základen

- Naši občané jako žoldáci umírají na zahraničních misích

- Průmysl je ze 70 % v zahraničních rukách

- Nejsou peníze na zdravotnictví, důchody, školství

-  Zadluženost přes bilion korun

 

Řešení vlády je v asociálních reformách a v dalším utahování opasků

 

 

Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě –  říjen 2010. (opis tištěné formy)

 

Výsledky komunálních a senátních voleb v Jihlavě.

Výsledky voleb : KSČM 15,25 %, Pr. Blok 0,12 %, ODS 22,67 %, TOP 10,39 %,  Kr. Jihlava 8,32 %, Věci veřejné 2,99 %, Zemanovi 0,82 %, Město lidem 2,73 v%, ČSSD 24,35 %, Nestraníci 2,17 %, Zelení 3,94 %, KDU 6,36 %

 

Celkově :  kom. volby  KSČM 15,25 %, 76 478 hlasů, tj. 2 067 voličů, 7 mandátů

                 Senát  celkově 14,83 %, 6140 hlasů, v Jihlavě 17,84 %, 2556 voličů Výsledky v Jihlavě dle obvodů, kom. volby / senát :

1. Pávov 22,10 %, 3. / 24,19 %, 2.,              2. Pávovská  27,60 %. 1. / 32,91 %.,1.

3. Sokolovská 15,43 %, 3. / 16,8 %, 3.        4. 5. května 10,00 %, 4. / 14,73 %, 3.

5. Kolárova  18,46 %.´,3. / 24,07 %, 2.        6. Sokolovská  15,52 %, 3. / 14,90 % 3.

7. Kr. Vršek 17,51 %, 3. / 21,68 %, 3.          8. Havlíčkova 13,61 %, 3. / 12,90 %, 3.

9. Fugnerova  8,54 %, 3. /  10,39 %, 4.       10. Okrajová 12.42 %, 3. / 15,53 %, 2.

11. Na Dolech 8,50 %, 4. / 12,42 %, 3.       12. Horní Kosov 12,08 %, 4. / 13,78 %, 3.

13. Mlýnská 16,95 %, 3. / 17,04 %, 3.        14. Stavbařů 16,01 %, 3. 18,26 %, 2.

15. Křížová  10,44 %, 4. / 13,67 %, 3.         16. Komenského 12,41 %, 3. / 16,52 %, 2.

17. Fibichova  9,50 % 4. / 11,20 %, 3.         18. Benešova 15,02 % 3. / 13,37 % 4.

19. M Boží 11,42 %, 4. / 12,14 %, 4            20. Na Valech 15,19 %. 3. / 16,07 %, 2.

21. Mas. nám. 10,21 %, 4. / 12,84 % 4.        22. Demlova, St, cesta 20,85 %. 2. / 23,64 %, 2.

23. Demlova, Břez. 27,96 %,1./32,15 % 1.   24. Helenínská 13,99 %, 2. / 19,09 %, 3.

25. Březinova 22,47 %, 2. / 25,19 %, 1.        26. Březinova 20,30 2. / 26,87 %, 1.

27. Na Kopci   17,36 %, 2. / 23,98 %, 2.       28. Na Kopci 20,68 %, 2. / 20,18 %, 2.

29. Helenín 18,95 0, 2. / 23,66 % 2.              30. Hany Kvapilové 15,69v%, 3. / 20,31 % 3.

31. Nad Plovárnou 13,67 %,3./17,74 % 3.    32. Brtnická 20,43 %, 2. / 21,85 %, 2.                33. Lid. Kolonie 13,57 %, 3. / 15,81 % 2.     34. Jiráskova 18,75 %, 2. / 20,00 % 3.

35. Ladova 17,72 %, 3. / 19,47 % 3.             36. Erbenova 18,01 %, 3. / 20,14 %, 3.

37. Za Prachárnou 10,55 %,4./ 2,88 %,3.     38. Vrchlického 27,07 %, 2. / 32,23 % 1.

39. Kainarova   7,45 %, 4. / 8,26 % 3.          40. 17. listopadu 11,44 % 4. / 13,3 %, 3.

41. U Pivovaru 19,88 %, 2. / 24,13 %, 3.      42. Na Hliništi   20,07 % 2. / 19,57 % 3.

43. Žižkova 10,59 %, 4. / 11,88 %, 3.           44. Kosov  0,15 % / 0 %

45. U Hřbitova 15,41 %, 3. / 17,64 % 3.       46. Telečská 18,18 %, 3. / 22,48, 2.

47. Seifertova 18,46 %, 3. 21,66 % 2.           48. Hosov 17,65 %, 3. / 21,81 %, 2.

49. Fibichova 16,63 %, 3. / 20,91 %, 2.        50.  Rantířovská 9,63 %, 4. / 10,04 % 4.

51. Jarní 10,58 %, 4. / 11,59 %, 3.                52. Heroltice 14,86 % 3. / 20,68 % 3.

53. Henčov 17,96 %, 3. / 19,14 %, 2.           54. Hr, Dvory  19,76 % 2. / 19.62 % 2.

55. A. Důl 19,07 %, 2. / 16,00 %, 2.             56. Zborná 4,07 %, 8. / 8,79 %, 4.

57. Pístov 14,16 %, 4. / 21,87 % 1.

 

V Komunálních volbách KSČM vyhrála  v obvodech 2 Pávovská 27,60 %, 23. Březinova, Demlova 27,96 %.

V senátních volbách KSČM vyhrála v obvodech  2. Pávovská 32,91 %, 23. Březinova, Demlova 32,15 %, 25. Březinova 25,19 %, 26. Březinova 26,87 %, 38 Vrchlického 32,23 %.  57. Pístov 21,87 %. V senátních volbách vyhrála KSČM v Cerekvičce 30,90 %,  Dudíně 35,80 %, Dvorcích 26,38 %, Hladově 24,00 %, Horních Dubénkách 26,2 %, Jinndřichovicích 36,66 %, Kamenné 31,16 %, Smrčné 23,76 %, Suché 23,58 %. Ústí 34,88 %, Zbinohách 31,25 %.

V Městském zastupitelstvu v Jihlavě byli zvoleni : Ing. Pavel Šlechtický, MVDr. Božena Kremláčková, Ing. Ladislav Vejmělek, Ing. Ladislav Zadražil, Ing. Ladislav Trávníček, Lubomír Drápela, Ing. Josef Daněk.

 

 

130. výročí narození Bohumíra Šmerala

Přednáška s besedou k tématu  B. Šmeral a naše doba se uskutečnila na OV v Jihlavě

dne 8. listopadu 2010

Přednášel host historik  doc. Josef  Kůta

 

 

28. říjen 1918

Významný mezník v  dějinách našich národů

      Opět si připomínáme vznik samostatného československého státu. Někdo si možná řekne, dnes již neexistujícího a vzpomene si na slova presidenta Dr.Edvarda Beneše, z května 1947, kde je mimo jiné uvedeno "...  Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou  opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního presidenta Československé republiky T.G. Masaryka a jeho spoluzakladatele M.R. Štefánika ....".

       Nepřísluší mi vykládat dějiny, mohu pouze opisovat fakta a srovnávat. Proto, pokud jde o samotný vzniklý stát, tak bychom si měli také připomenout například i to, jak v dnes idealizované první republice, lidé také žebrali a měli hlad - ti obyčejní samozřejmě.

       Je nám dávána za příklad tehdejší demokracie. Jaká byla? Dne 8.dubna 1927 Národní shromáždění zbavilo zákonem vojáky, četníky a příslušníky bezpečnostních zborů volebního práva. Nepolitické se ale četnictvo tím nestalo.  Četník se měl doptávat, kde se akce dělnictva konají, kdo tam řeční, co zpívají …

       Za první republiky byla také korupce příkladem je lihová aféra (agrárníka K.Prášila). Byl to mnohamilionový fond na podplácení vlivných osobností, pravicí zmetená pod koberec.

      Jak se pamatovalo na sociální úroveň pracujících? 15.6. 1927 byla provedena reforma přímých daní. Z toho vzniklé zákony znamenaly odlehčení bohatým vrstvám. Pro chudé byly žebračenky, oficiální název stravovací akce. Nezaměstnaný po třech měsících bez práce dostával místo peněz poukázky na jídlo. Svobodný 10 Kč, ženatý 20 Kč  na týden. Nedělnické vrstvy byly pravicí štvané proti lidem, kteří prý  žebračenky  zneužívají na něco jiného než na jídlo. V roce 1932  bylo u nás 554 100 nezaměstnaných, v roce 1933  738 000, v roce 1936 poklesl tento počet na 622 700 nezaměstnaných.

      Tíhu krize nesou ti neprivilegovaní, aniž by ji vyvolávali. Tehdy bylo důvodem ke střelbě dostatečně rychlé neuposlechnutí k rozchodu účastníků té či oné protestní akce. Nutno připomenout že při těchto akcích nebyl žádný četník zabit, zraněn nebo zmrzačen, nebyla zapálena továrna. Ve Svaljavě 3.8.1924  při stávce četníci popravili tři rolníky. V Trenčíně 8.10.1924 byl zabit jeden dělník, ozbrojený zásah v Praze 10.2.1925 při demonstraci proti drahotě znamenal šest zraněných demonstrantů, dne 2.5.1928 v obci Dolný Kereškýn byl zastřelen jeden občan.

      Podle dostupných údajů se během existence první republiky do dělníků  46 x střílelo, s výsledkem 73 mrtvých a na 300 zraněných. U Radotína se 20. dubna 1930 střílelo do průvodu dětí.

       Komunisté zajisté neschvalovali tento druh „střílející demokracie“ první republiky. Ale vždy se postavili jako první za zachování a ubránění československého státu. Ať to byl rok 1939 kdy jej buržoazie po dvaceti letech své vlády  vydala do rukou Hitlera. Ne jinak tomu bylo za okupace a války, nebo v osudném roku 1993 kdy novodobé československé buržoazii stačily na jeho rozbití pouze tři roky. Ať se historie ubírá jakkoli, 28. říjen 1918  náleží k nejvýznamnějším mezníkům v životě našich národů. Napsal Zadražil.

 

 

Zvolení zastupitelé za KSČM do Městského zastupitelstva v Jihlavě  2010 - 2014.

 

Daněk Josef, Ing. (SDS)                              

 

jodan@volny.cz

Drápela Luboš (KSČM)

 

drapelalu@seznam.cz

Kremláčková Božena, MVDr (SDS)

 

b.kremlackova@seznam.cz

Šlechtický Pavel, Ing (KSČM)

 

slechticky.pavel@seznam.cz

Trávníček Ladislav, Ing. (bez.part.)

 

ltravnicek1@nbox.cz

Vejmělek Ladislav, Ing. (KSČM)

 

ladvej@cmail.cz

Zadražil Ladislav, Ing. (KSČM)

 

zadrazil49@volny.cz

 

 

 

 

Děkujeme za důvěru a nezklameme

 

 

 

 

 

 

Volby do městského zastupitelstva a do Senátu

Jihlava potřebuje změnu na radnici.

Kandidáti za KSČM do Městského zastupitelstva v Jihlavě  2010 - 2014.

 

 

Ing. Ladislav Vejmělek  50 let

Ing. Pavel Šlechtický      66 let

Ing. Ladislav Zadražil     61 let

MVDr. Božena Kremláčková 54 let

Ing. Ladislav Trávníček     56 let

Lubomír Drápela   57 let

Ing. Josef Daněk  51 let

Jaroslav Zeisberger  19 let

Radka Bauerová     19 let

Xenie Nevosadová  46 let

Ivo Borský   52 let

Karel Dostál  57 let

Irena Kanalošová   52 let

Lucie Vacková    18 let

Luboš Musil   50 let

Jan Svoboda   62 let

Jana Dostálová   51 let

Pravoslav Schleis   56 let

Jiří Sobotka    47 let

Zdeněk Navrátil    57 let

Iveta Slavíková   31 let

Stanislav Burian    61 let

Zdeněk Krajhanzl   52 let

Ing. Alena Daňková  51 let

Marie Langová    70 let

Květoslav Pelán   62 let

Jiří Huďa    70 let

Eva Danielová     57 let

Marie Binevová    68 let

Jiří Koutník    62 let

Helena Kliková   75 let

Václav Krejčí    55 let

Vlasta Černovská   75 let

Ivan Sova   58 let

Lubomír Vondrák   59 let

Ludmila Apeltauerová  74 let

Radomíra Bauerová   46 let

 

 

 

KOM_M

 

 

Kandidátka KSČM je profesně i politicky různorodá a spojuje elán mladých se zkušeností a moudrostí starších. Jsou na ní i mladí lidé do 20 let. Kromě členů KSČM občané levicově smýšlející bez politické příslušnosti i členové Strany demokratického socialismu. Naši kandidáti mají odvahu  změnit život občanů v Jihlavě k lepšímu.  Pracovat pro rozvoj města a naplnit volební program KSČM. K tomu potřebují Vaší důvěru.

 

 

Volební program města Jihlavy na volební období 2010 – 2014

      Náš volební program podporuje solidaritu lidí a jejich důstojnost. Usiluje o hodnotnější život občanů a rozvoj Jihlavy. Chceme, aby radnice názory občanů města respektovala. Budeme usilovat o využití financí z Evropské unie, ale nepřipustíme další zadlužování města. Odmítáme výprodej městského majetku a budeme bojovat proti korupci a klientelismu. Zaměříme se především na tyto oblasti:

 

- Životní prostředí -  Zavést separovaný  sběr biologického odpadu. Nepřipustit umístění krajské spalovny odpadů v Jihlavě. Zlepšit čistotu ve městě a kvalitu jeho parků.  Vhodné břehy řeky Jihlavy upravit jako nábřeží,

 

- Doprava -  Rozšířit trolejbusovou dopravu z Vrchlického do Horního Kosova. Změnit systém jízdného městské dopravy ze zastávkového na časový. Současné jízdné nezvýhodňuje využívání městské dopravy. Realizovat projekt EU vodovodů a kanalizací, lávku pro pěší z Březinek do středu města.

 

- Bydlení - Nezvyšovat nájemné ve zbývajících městských bytech, zvláště v domech s pečovatelskou službou a daň z nemovitostí. Stavět startovní, sociální byty.

 

- Úcta ke stáří, pomoc v nouzi, zdravotnictví -  Realizovat domov pro seniory v Tesle s výhledem výstavby nového za Teskem. Podporovat aktivní život seniorů, azylové domy ve městě. Vytvářet lepší podmínky pro zdravotně postižené občany.  Podporovat jihlavskou nemocnici. Zachovat stomatologickou pohotovost.

 

- Školství -  Obnovit dostatek mateřských škol a jeslí. Zajistit kvalitu základních škol, i mimoškolní výchovu dětí a mládeže.  Podporovat střední a vysoké školství v Jihlavě.

 

- Kultura a sport -  Podporovat granty kvalitní a finančně dostupnou kulturu. Obnovit letní kino v amfiteátru. Objekt  Modety využít pro zoologickou zahradu.. Podporovat sport dětí a mládeže, rekreační sport.. Dostavět atletický stadion Na Stoupách a zahájit rekonstrukci zimního stadionu.

 

- Bezpečnost ve městě -  Více strážníků v noci a problematických částí města. Výrazně omezit počet heren v Jihlavě. Zvýšit postihy sprejerů. Odmítáme xenofobii a neofašismus.

 

- Podpora příměstských obcí -  Zajistit spojení městskou dopravou, infrastrukturu obcí včetně zachování školek, kde ještě jsou. Podporovat osadní výbory v organizování společenského života.

 

- Snížení nezaměstnanosti ve městě - Budeme usilovat o  využití průmyslové zóny a dalších vhodných lokalit pro podnikání s cílem zvýšit zaměstnanost. Rozšířit možnosti veřejně prospěšných prací.  Zvýšit uplatnění absolventů škol rozvojem výzkumu a vědy v Jihlavě  

 

 Náš volební program je programem změny, programem pro Jihlavu a její občany. Byli bychom rádi, aby to byl i Váš program. K jeho naplnění potřebujeme Vaši podporu, podporu voličů Jihlavy, kterou nezklameme.

 

Kandidáti do Městského zastupitelstva v Jihlavě za KSČM.

 

 

 

Příspěvek k tématu doprava ve městě

        Podpora městské hromadné dopravy je v programu snad každé kandidující strany.

Malý  problém je, co si pod tím kdo představuje. Jisté je, že nechceme žít ve městě plném výfukových plynů.

        Výsledek může přinést pouze vyšší ekonomická podpora MHD, aby byla pro občana finančně výhodnější než cestování osobním automobilem.

        Konkrétně to znamená, že požadovaná cena za lístek smí být maximálně 10 Kč. Dále je  žádoucí zjednodušit přepravní řád, místo počítání zastávek zavést hodinový limit. Stejně tak občanům města po dovršení určitého věku by k bezplatnému cestování měl stačit občanský průkaz.

         Je třeba se podívat pozorněji i na již schválený návrh na výstavbu parkovacího domu v ulici Legionářů. Tento návrh totiž předpokládá, že město v zadávacím řízení vybere soukromého partnera (Koncesionáře), který zajistí výstavbu parkovacího domu a jeho dlouhodobým provozem spolu se správou a provozem placených parkovišť v Jihlavě zajistí z příjmu z parkování financování celého výše uvedeného projektu.

Co se tímto návrhem vlastně předkládá.

-  Výstavbou PD přijde město na místě stavby o cca 100 – 120 neplacených parkovacích míst.

-  Za předpokladu dodržení doporučené kapacity PD to je 250 míst, prakticky přibude pouze  cca 130 nových parkovacích míst.

-  Dále - v rámci realizace PD se předpokládá rozšíření zón placeného parkování v části města ohraničeného přibližně ulicemi Tolského, Hradební, Brněnská a dále Heilosem se zahrnutím ZOO.

Podle podkladů ke zmiňovanému návrhu se jedná o  2 238 parkovacích míst, z nichž je zatím zpoplatněno 467.

     To znamená, že budoucímu koncesionáři za realizaci 130 nových parkovacích míst, dáme možnost zpoplatnit dalších až  1 771 parkovacích míst, neboť samotný rozsah dalšího zpoplatnění návrh neřeší.

Nejsem si jistý, zda většina občanů právě teď toto potřebuje.

     O možné variantě tohoto návrhu by se dalo uvažovat, kdyby v úloze koncesionáře vystupovalo město a přiměřený zisk z parkování šel na podporu MHD a vedl k jejímu podstatnému zlevnění.

Věřím, že se k této problematice bude nové zastupitelstvo odpovědně vracet.

  napsal Zadražil.

 

 

Příspěvek na téma proč volit komunistickou stranu

        Rada města Jihlavy připravila opět svým občanům žijícím v obytných prostorách patřících městu  novoroční dárek ve formě podstatného zvýšení nájemného. 

Samozřejmě všichni víme, že všechna tato opatření, jako je vše prostupující zdražování, stále nově vymýšlené poplatky a další asociální opatření, státní kasu nenaplní, ani nezažehnají bilionový dluh nastřádaný popřevratovými vládami.

       Vypadá to jako by tato „překvapení“ a „dárky“, nejenom k novému roku, neměly své hranice. Nejspíše to bude do té doby, co nevymyslíme překvapení zase my – tím myslím tu většinu, která nic neukradla, nezprivatizovala a musí žít z vlastní práce, tedy pokud ji má. Není to až zas tak nic složitého. Stačí si připomenout našeho spisovatele a skutečného humanistu – nikoho jiného než Karla Čapka. Ten roku 1935, v třicátých letech minulého století, mimochodem také tehdy byla krize, v souvislosti s volbami napsal:

„… Co nemůže přinést nápravu je politika vedená kapitálem …“.

Tehdy lidé jeho slov moc nedbali a  společnost došla postupně k fašismu a k válce. Budoucnost ukáže, zda jsme dnes po osmdesáti letech  trochu pozornější.

 

Nesmlouvavá ke kapitálu je pouze komunistická strana.

tato její vlastnost a zároveň schopnost překonat současné nespravedlivé a také krajně nebezpečné uspořádání společnosti je příčinou nepřetržité antikomunistické kampaně, které jsou občané vystaveni. Ale ani to, na věčné časy, kapitalismus nezachrání.

napsal Zadražil.

 

 

 

é Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě –  květen 2010. (opis tištěné formy)

 

Nezaměstnanost v okrese Jihlava, městě Jihlavě k 30.4. 2010.

 

V okrese Jihlava byla k 30.4. 2010 míra nezaměstnanosti 8,8 %, 5 702 nezaměstnaných, volných pracovních míst bylo 143, tj. 39,9 uchazečů o práci na jedno volné pracovní místo. Ze 77

okresů,  tak byl jihlavský okres na 53. místě.

Míra nezaměstnanosti v Jihlavě k 30.4. 2010 byla 9,5 %, bez práce bylo k tomuto datu 2 574 občanů Jihlavy. 

Z jihlavského okresu je nadále nejvíce nezaměstnaností postiženo  Telečsko, největší míra nezaměstnanosti je v Ořechově 26,9 %. Z jiných obcí okresu na příklad  Jamné 9,3 %, 21 uchazečů o práci, Velký Beranov 8,7 %,

58 uchazečů o práci.

 

Nedostatek míst pro děti v Jihlavských školkách.

 

Z 577 žádostí o školky bylo kladně vyřízeno jen 355 z nich. Pravicové vedení města vidí řešení nedostatku školek ve spolupráci se soukromníky.

Školka má vzniknout v bývalém areálu Tesly, v administrativním centru Triangl Na Dolině,

Jipocaru na Rantířovské ulici.

Velká škoda je desítek zrušených školek v Jihlavě po roce 1989, kde jsou většinou dnes úřady.  Upřednostňovaly se tehdy úplně jiné zájmy než zájmy dětí a jejich rodičů.

 

Prvomájové oslavy v Jihlavě.

 

Hlavní projev na 1. máje v Jihlavě měl předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip. Byli představeni kandidáti KSČM do parlamentních voleb s projevem s. Pavla Kováčika. Na závěr vystoupily mažoretky z Batelova. Účast asi 250 občanů.

 

Oslavy 65. výročí osvobození a vítězství nad německým fašismem.

 

8.5. 2010  Pietní vzpomínka na hřbitově Rudé armády Ústředního hřbitova v Jihlavě. 9.5. 2010 Položení kytice k pomníků rudoarmějců na náměstí Svobody v Jihlavě.

 

Z jednání Krajské rady KSČM Vysočiny 10.5. 2010.

 

Seznámení s činností Klubu českého pohraničí kraje Vysočina  s. Wasserbauer. Informoval o chystaném uctění památky tří zavražděných funkcionářů  MNV v Babicích  2.7. 1951. Hodnocení májových oslav, průběhu volební kampaně. Byla vytvořena komise pro přípravu stanovisek Krajské rady na celostátní konferenci KSČM.

 

Z jednání OV KSČM Jihlava 13.5. 2010.

 

Hodnocení oslav 1. máje, osvobození a vítězství nad fašismem. Zajištění volební kampaně, zejména krajského mítinku KSČM v Jihlavě 26.5. 2010.

 

 

Z P R A V O D A J  MěstV  KSČM v Jihlavě – Duben 2010

 

Před 140 lety  22.4. 1870 se narodil Vladimír Iljič Lenin

 

Nezaměstnanost v okrese Jihlava :

K 31.3. 2010 poklesla nezaměstnanost v okrese Jihlava o 0,4 %, míra nezaměstnanosti 10,2 % Uchazečů o práci bylo k 31.3. 2010 6530 z toho 525 absolventů škol, volných pracovních míst v jihlavském okrese bylo 148,  tj. 44,1 uchazečů o práci na jedno volné pracovní místo.

Porovnání s ostatními okresy kraje Vysočina : Je uváděna míra nezaměstnanosti a její pokles za měsíc v %. Jihlava  10,2 %, - 0,4 %, Havlíčkův Brod 10,00 %, - 0,6 %, Pelhřimov 7,9  %   -- 0,5 %, Žďár nad Sázavou 11,4 %, - 0,3 %, Třebíč 13,1 %, - 0,8 %.

 

Návštěva vyslankyně Kubánské republiky v Jihlavě 24 3. 2010

Dne 24.3. 2010  navštívila Jihlavu  vyslankyně Kubánské republiky. Navštívila Museum v Jihlavě, kde si prohlédla výstavu k 65. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou a stálou výstavu o historii Jihlavy. Byla přijata hejtmanem kraje Mudr. Jiřím Běhounkem, za účasti dalších vedoucích pracovníků kraje proběhla více než hodinová srdečná debata. Prohlédla si fotbalový stadion FC Vysočiny s kterým ji podrobně seznámil ředitel FC Ing. Tulis. Na OV KSČM se pak uskutečnila beseda s občany. Návštěvě byla věnována mediální pozornost v MF Dnes, v JL, kde byl zveřejněn rozhovor s vyslankyní s titulem Nevzdáme to.

 

Zasedání ÚV KSČM 27.3. 2010

ÚV projednal upřesnění volebního programu KSČM do parlamentu ČR,  projekt růstu potenciálu KSČM a její organizační struktury, schválil kandidáty KSČM do senátu, schválil zprávu hospodaření KSČM za r. 2009, rozpočet r. 2010, ocenil k 20. výročí vzniku KSČM jednotlivé osobnosti dle návrhů OV, za okres Jihlava byl oceněn s. Karel Hlaváček.

 

Městské shromáždění KSČM v Jihlavě 1. 4. 2010.

Na shromáždění bylo tajnou volbou zvoleno pořadí kandidátky KSČM do Městského zastupitelstva v Jihlavě. Dále byl projednán a schválen volební program KSČM Jihlavy na období 2010 – 2014.

 

Z jednání Městského zastupitelstva v Jihlavě 14.4. 2010.

Bylo rozhodnuto pokračovat v projektu oprav a výstavby kanalizací a vodovodů v Jihlavě se změnou výstupu Jihlavy ze SVaKu k 31.12. 2012. Nebyla schválena směnná smlouva a změna územního plánu areálu Modeta – Style a tak stále zůstává možnost využití tohoto areálu ZOO Jihlava. Byla schválena změna územního plánu umožňující výstavbu supermarketů za nemocnicí v prodloužení ul. Vrchlického, zastupitelé za KSČM byli proti této změně územního plánu.  

 

Beseda Klubu českého pohraničí 14.4. 2010.

14.4. 2010 proběhla beseda k německé otázce, tj. k česko – německým vztahům organizovaná

Klubem českého pohraničí. Beseda byla dobře navštívena a hodnocena.

 

Naše pozvání :

1. máj   9 hod. Masarykovo  nám., 8.5. 10 hod. ústřední hřbitov, hřbitov Rudé armády,

 9.5. 15 hod. nám. Svobody, u pomníku rudoarmějců

 

 

é Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě –  březen 2010. (opis tištěné formy)

 

Informace o stavu nezaměstnanosti k 28.2. 2010.

Míra nezaměstnanosti v kraji Vysočina 11,2 %

Míra nezaměstnanosti v okrese Jihlava 10,6 %, 6 743  uchazečú o práci Míra nezaměstnanosti ve městě Jihlavě  10,4 % 2 825 uchazečů o práci, nezaměstnanost v Jihlavě zůstává na lednové úrovni. Průměrná délka nezaměstnanosti 9,7 měsíců, průměrný věk nezaměstnaných 39.1 roků. Nezaměstnanost v jednotlivých obcích jihlavského okresu : Mrákotín 25,6 %, 116 nezaměstnaných, Vilanec 17,6 %, 21 nezaměstnaných, Telč 15,6 %, 430 nezaměstnaných, Stonařov 15,0 %, 77 nezaměstnaných, největší nezaměstnanost je na Telečsku, vůbec největší v obci Vanůvek 36,8 %.

 

Bez komentáře:  V Jihlavských listech 9, března 2010 odpověděl na otázku redakce Co říkáte vystoupení české hokejové reprezentace na olympijských hrách dlouholetý hráč Dukly Jihlava Oldřich Válek takto : To je těžká otázka, ale odpovím jednoduše. Jde o obraz celého českého hokeje. V současnosti hrají hokej synové bohatých lidí, ti chudší na to nemají. Kdyby byla tato doba v letech, kdy jsem začínal já, tak jsem hokej v životě nehrál.

 

Z jednání Okresního výboru KSČM 18.3.2010

Oslavy prvního máje v Jihlavě v 9 hod. na Masarykově náměstí za účasti předsedy KSČM s. Vojtěcha Filipa. Zveme všechny k bohaté účasti.

Zasedání ÚV KSČM 27.3. 2010 - Na programu ÚV KSČM bude mimo jiné upřesnění volebního programu KSČM, příprava celostátní konference KSČM, ekonomické záležitosti strany. O jednání a závěrech ÚV KSČM bude informace v dubnovém zpravodaji MěstV KSČM.

 

Naše pozvání:  14.4. 2010 15.00 hod. OV KSČM Úlehlova 5 Jihlava. Beseda na téma Aktuální pohledy na německou otázku s přednáškou významného historika PhDr. Josefa Groušla Csc. Besedu pořádá Klub českého pohraničí kraje Vysočina.

 

15.4. 2010 13 hod. Městské zastupitelstvo v Jihlavě. Jedno z posledních zastupitelstev před komunálními volbami. Mimo jiné bude projednávána změna územního plánu, která by umožnila výstavbu supermarketů za jihlavskou nemocnicí.

 

 

é Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě – únor 2010. (opis tištěné formy)

 

Informace o stavu nezaměstnanosti k 31.1. 2010

V jihlavském okrese byla míra nezaměstnanosti 10,4 %, tj. celkem 6 571 uchazečů o práci, z toho 492 absolventů škol. Oproti stavu k 31.12. 2009 je zvýšení nezaměstnanosti o 0,5 %. Průměrná délka nezaměstnanosti činila 9,5 měsíců, průměrná výše podpory v nezaměstnanosti 6 177,- Kč. Nezaměstnanost v jednotlivých městech a obcích :

                             Jihlava             10,4 %          2 809   uchazečů o práci

                             Jamné                8,8 %               20 uchazečů o práci

                             Velký Beranov 10,0 %               67 uchazečů o práci

Nejhorší situace je na jihu okresu :

                             Telč                 14,6 %              428 uchazečů o práci

                             Mrákotín          23,4 %             106 uchazečů o práci

V Jihlavě všechny podniky obnovily pětidenní pracovní týden. Nové pracovníky však podniky přibírají minimálně a to na dobu určitou.  Zvýšení zakázek řeší přesčasovou prací, zvýšením intenzity práce, popřípadě agenturními pracovníky.

 

16.2. 2010  Zasedání Městského zastupitelstva v Jihlavě

Bylo schváleno zvýšení příspěvků na sport 1,5 milionů Kč z rezervy na podporu malých sportovních oborů. Podle již dříve schválené dohody byla přes odpor pravicového vedení radnice, zejména ODS, schválena dotace 6 milionů Kč  FC Vysočina na údržbu fotbalových stadionů a pro mládežnické oddíly FC Vysočina. Byla schválena směna  pozemků umožňující výstavbu pavilonu urgentní mediciny jihlavské nemocnice a současně  průchod chodců mezi ulicemi Za Prachárnou a Vrchlického. Znovu nebylo dořešeno vystoupení Jihlavy ze Svazku vodovodů a kanalizací Jihlavskou a výstup Jihlavy z evropského projektu rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Jihlavě, po obdržení vyjádření stanovisek jednotlivých ministerstev k tomu svolá primátor  mimořádné zastupitelstvo.

 

Naše pozvání : 

                     8.3. 2010 Mezinárodní den žen   14.00 hod. OV KSČM Jihlava

                   10.3. 2010 Předvolební beseda České televize Václava Moravce s lídry kandidujících stran do parlamentu v Domě kultury odborů  v Jihlavě

Žádáme členy strany a sympatizující, aby se této akce zúčastnili. Sraz 10.3. 2010 v 19.45 hod. před  DKO.

 

                     1.4. 2010 16.00 hod. na OV KSČM  Shromáždění komunistů Jihlavy ke stanovení  kandidátky KSČM města Jihlavy, volebního programu v komunálních  volbách.

                    Pozvání na výstavu protifašistického odboje v okrese Jihlava a osvobození Rudou armádou v jihlavském muzeu. Výstava potrvá do 28.3. 2010.

                     24.3. 2010 Návštěva vyslankyně Kubánské republiky v Jihlavě 16.00 hod. na OV KSČM v Jihlavě beseda s vyslankyní Kuby.

 

 

é Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě – leden 2010. (opis tištěné formy)

 

MěstV KSČM v Jihlavě všem členům KSČM a  našim sympatizantům děkuje za podporu

 a do nového roku 2010 přeje hodně zdraví a štěstí.

 

Míra nezaměstnanosti k 31.12. 2009 dosáhla v kraji Vysočina 10,3 %.

V okrese Jihlava byla k témuž datu míra nezaměstnanosti 9,9 %, ze 77 okresů,  tak byl jihlavský okres na 39. místě.

         Ve městě Jihlavě poprvé přesáhla míra nezaměstnanosti k 31.12. 2009 10 %.

 Míra nezaměstnanosti v Jihlavě k 31.12. 2009 byla 10,2 %, bez práce bylo k tomuto datu 2 750 občanů Jihlavy.

         Není bez zajímavosti, že nezaměstnanost v Jihlavě je tak dokonce větší než je průměr jihlavského okresu. Jihlava má při tom bezesporu velký průmyslový potenciál, který je však příliš jednostranně zaměřen.

          Z jihlavského okresu je nejvíce nezaměstnaností postiženo celé Telečsko, z větších obcí zejména Mrákotín, Nová Říše, Stará Říše. Zatímco  míra nezaměstnanosti v okrese  Jihlava i městě  Jihlavě dosahuje středních republikových hodnot a řada okresů i měst je na tom ještě podstatně hůře, mnohem hůře jsme na tom v počtu uchazečů o práci na jedno volné pracovní místo.

           V okrese Jihlava k  31.12. 2009 registroval Úřad práce pouze 83 volných pracovních míst, což činilo 75,6 uchazečů o práci na jedno volné pracovní místo.

           Okres Jihlava byl v tomto ukazateli zdaleka nejhorší  z  okresních měst kraje Vysočina, přestože na příklad v Třebíči, Žďáru nad Sázavou je míra nezaměstnanosti vyšší.

           Nejedná se o  krátkodobý výkyv.  Volných pracovních  míst v jihlavském okrese a v Jihlavě je prostě dlouhodobě velmi málo. Při tom z uvedených 83 volných pracovních míst byla pouze asi jedna třetina dělnických profesí.

         

           V prvních pracovních dnech nového roku 2010 byl na pracovních úřadech v okrese Jihlava, nejvíce v Jihlavě samotné, velký nával lidí čekajících na registraci nezaměstnanosti. Převažovali většinou muži a to ze stavebnictví včetně malých soukromých podnikatelů a ze zemědělství.   Koncem  roku 2009 také řadě lidí  skončily pracovní smlouvy na dobu určitou.

Bohužel je tak možné předpokládat v lednu 2010 další zvýšení nezaměstnanosti. Při tom velké jihlavské firmy i při očekávaném oživení výroby nepředpokládají výrazné zvyšování počtu svých zaměstnanců.

           V roce 2010 tak není velká naděje na snížení nezaměstnanosti. Bohužel tak může některým našim spoluobčanům hrozit dlouhodobá nezaměstnanost jejíž celospolečenské důsledky si  dnes neumíme ani dobře představit. Vysoká nezaměstnanost se tak stává jedním z hlavních problémů současnosti a budeme se jí proto soustavně věnovat.

 

 

é Zrušení rozhodnutí o rozpuštění Komunistického svazu mládeže

        Městský soud v Praze 27.1. 2010 zrušil rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky z roku 2006 o rozpuštění Komunistického svazu mládeže ( KSM).

 

 

é Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě – prosinec 2009. (opis tištěné formy)

 

10.11. 2009   Porada kandidujících za KSČM v komun. volbách v r. 2006 Na pravidelné poradě byl přednesen návrh volebního programu KSČM města Jihlavy na r. 2010 – 2014. který byl podrobně diskutován. Byl ověřen zájem přítomných kandidovat v příštích komunálních volbách v roce 2010.

 

11. 11. 2009  Schůze pobočky Česko kubánského přátelství Jihlava Byla zhodnocena práce jihlavské organizace Čs. kubánského přátelství v Jihlavě v roce 2009. Zástupcem vedení společnosti Čs. kubánského přátelství byla podána zpráva o situaci na Kubě. Vyjádřena byla solidarita s nespravedlivě uvězněnými  kubánskými soudruhy  v USA.

 

18.11. 2009   Shromáždění komunistů a sympatizujících města Jihlavy

Na shromáždění byla velmi dobrá účast. Program : zpráva o činnosti MěstV KSČM, zastupitelského klubu KSČM, příprava voleb v roce 2010 včetně předložení volebního programu KSČM města Jihlavy. Diskuse se týkala především hodnocení vývoje společnosti po roce 1989. Usnesení : Schválení předložených zpráv, aktivizace činnosti KSČM v Jihlavě k 65. výročí osvobození a před volbami, nejpozději do konce dubna, s návrhem nominačního shromáždění 1.4. 2010  zvolit kandidátku KSČM do Městského zastupitelstva v Jihlavě.  

 

  8.12. 2009   Beseda Levicového svazu žen v Jihlavě

Byla projednána činnost Levicového svazu žen v Jihlavě v roce 2009. Dále byly projednány aktuální problémy města Jihlavy.

 

 

16.12. 2009   21. zasedání  Městského zastupitelstva v Jihlavě

 

 *  V  hospodářské činnosti města na rok 2010 je plánován zisk z bytů a nebytových prostor 22 196 000,- Kč.  Jak lukrativní je bytové hospodářství.

 *  Byl schválen rozpočet města na rok 2010. V rozpočtu se nám nepodařilo prosadit navýšení dotace Dopravnímu podniku o 2 miliony Kč, DP tak bude muset přistoupit k propouštění zaměstnanců a k prodloužení jízdních intervalů na jaře 2010.

 *  Z dotací sportu byla přes náš odpor vypuštěna FC Vysočina, která bude řešena až na únorovém zasedání.

 *  Byl přijat úvěr 100 milionů Kč na druhou zastřešenou ledovou plochu vedle HZS.

 *  Byl přijat požadavek na změnu územního plánu u Pístova na střelnici, cyklotriál, lanovou dráhu, golf, vzhledem k blízkosti Okrouhlíku, vodárenských rybníků jsme pro návrh  nehlasovali.

 *  Zpráva o počtu výherních automatů v Jihlavě - k 30. 9. 2009 102 automatů, 755 videoterminálů, nárůst za rok 653 videoterminálů. V návrhu  volebního programu máme výrazné omezení těchto zařízení.

 *  Opět minimálním možným počtem 19 hlasů  bylo prosazeno založit novou akciovou společnost spravující vodovody a kanalizace ve městě. Byli jsme zásadně proti tomuto usnesení, jehož důsledky mohou znamenat další zvýšení vodného a stočného v Jihlavě, pro rok 2010 je vodné a stočné stanovena na 65.72 Kč / 1000 l, a mohou znamenat vážné problémy ve správě a údržbě vodovodů a kanalizací.

 *  Problém odmítnutého  500 mil. projektu EU vodovodů a kanalizací  bude opět v jednání v únoru 2010. Jihlava má z odmítnutí tohoto projektu na ministerstvech ostudu, což se může projevit ve schvalování dalších projektů.

 *  Byli jsme Čs. svazem ochránců přírody požádáni o pomoc při zajištění klubovny od města, v zastupitelstvu jsme o to požádali v rozpravě.

 *  Kladně jsme hodnotili shrabání a odvezení spadaného listí v parcích a sídlištích města. 

 

 

é

Celoměstská shromáždění komunistů a sympatizujících   18. listopad 2009

Referát předsedy městského výboru Ing. Pavla Šlechtického

 

      Celoměstská shromáždění komunistů a sympatizujících s naší stranou svoláváme již pravidelně. Dnešní den  jsme zvolili záměrně.

Chtěli jsme se vyhnout jednání v prosinci, kdy je jich  velmi mnoho a 18. listopad jsme zvolili proto, že je třeba si připomenout  70. výročí boje studentů proti německé okupaci a 20. výročí, kdy došlo k pádu socialismu u nás a v celé Evropě. Stručně k 17. listopadu 1989. Nesplnily se  předpoklady různých prognostiků, že komunistická strana u nás sama brzy zanikne.  KSČM je po dvaceti letech jednou z nejsilnějších komunistických stran v Evropě, je třetí nejsilnější stranou v naší republice.

         Po dvaceti letech je Česká republika v  hospodářské, sociální, politické a morální krizi. Nezaměstnanost v Jihlavě je přes 9 %. V jihlavském okrese je na jedno pracovní místo  70 zájemců.  Byli jsme svědky pádu vlády, vypsání předčasných parlamentních voleb, jejich zrušení Ústavním soudem a nakonec po náhlém rozhodnutí sociální demokracie budou tyto volby v původním termínu příštího roku.  V Plzni se tituly doktorů práv rozdávaly bez studia za pár měsíců a někteří důstojníci našich elitních armádních sborů si na přilby  kreslili  esesácké znaky nebo ve volném čase cvičili  fašisty. Mediální propaganda do  nás přesto hustí, jak to bylo před listopadem roku 1989 všechno hrozné a jak se máme dobře dnes.  Proč  potom podle statistiky  se současnou situací v naší zemi není spokojeno 88 % našich občanů ? Tato nespokojenost ve společnosti  se však  neprojevuje ve větší podpoře naší strany ani v růstu jejich preferencí.  Příčin této skutečnosti je celá řada, na příklad antikomunismus sdělovacích prostředků, které nejvíce ovlivňují naše spoluobčany,  ale i  vlastní chyby a nedostatky  KSČM.

                                                                      Soustřeďme se na situaci v našem městě Jihlavě.

Městský výbor KSČM v Jihlavě se ve své činnosti soustředil  především na aktivizaci strany v našem městě a na konkrétní akce.  Ve výčtu našich akcí bych připomenul besedu k 70. výročí okupace naší vlasti, setkání s voliči v Jihlavě ohledně rekonstrukce zimního stadionu, v příměstských obcích Pístově, Herolticích, Pávově a v Hruškových Dvorech, mírové shromáždění k 70. výročí zahájení druhé světové války 1. září na jihlavském náměstí. Podíleli jsme se na oslavách 1. máje, 8. a 9. května,  2. června na celodenním předvolebním mítinku do Evropského parlamentu, včetně zajištění návštěvy s. Ransdorfa v jihlavském Motorpalu. Společně s iniciativou Ne základnám jsme několikrát v Jihlavě zorganizovali úspěšná protestní shromáždění a petiční akce proti radaru, které se setkaly se značným zájmem veřejnosti.  Zúčastnili jsme se protestní akce proti radaru v Míšově  v Brdech  a několikrát v Praze. 

       Pokud se týká členské základny v Jihlavě. V Jihlavě máme cca 250    členů. KSČM.. Naši členové jsou zatím organizováni v 17 základních organizacích. Došlo a ve větší míře bude docházet ke slučování organizací. Na příklad na Březinkách v roce 2010 budou reálně jen dvě základní organizace.  Je však třeba při slučování organizací zabránit nadměrnému úbytku členů.  Složitá situace byla a  je v některých t.zv. podnikových organizacích, kde jejich členové jsou dnes většinou důchodci a bydlí v různých místech Jihlavy a v dalších obcích. Městský výbor KSČM vyřešil situaci v ZO Tesla. Nevyřešená zůstává základní organizace železničářů, kde většina členů bydlí mimo Jihlavu. Je třeba  počítat s dalším úbytkem členů a s tím, že  některé organizace už nebudou činné.  Tuto situaci v dohledné době,  asi  5 let   již nevyřeší pouhé  slučování organizací, ale bude nutné vytvořit jednu městskou organizaci KSČM a promyslet její funkčnost.  Zatím v této situaci nejsme. Musíme se však na to připravit a pokud to bude nutné,  vytvoření jedné městské organizace strany ve městě neoddalovat. Ostatně všechny další politické strany mají v Jihlavě jenom jednu organizaci.

       Musíme jasně říci, že nejsme sami na světě a proto naše strana nemůže být uzavřenou společností, ve které si sami vystačíme. Opak je pravdou. Proto velmi oceňujeme činnost spřátelených organizací, jako je Levicový svaz žen, Klub českého pohraničí, Společnost česko kubánského přátelství, které působí v našem městě. Vyjadřujeme náš dík všem, kteří jsou členy těchto organizací a zejména jejich vedoucím funkcionářům. Jak už bylo řečeno velmi aktivně jsme pracovali v Iniciativě Ne základnám při organizování akcí proti americkému radaru a nás. Máme blízký  vztah k občanským sdružením města, na příklad ke Svazu seniorů, zahrádkářům,  sportovním organizacím a dalším. . Na Městském zastupitelstvu  tyto organizace vždy podporujeme, což je z jejich strany oceňováno. Pokud se týká spolupráce s ostatními politickými stranami velmi úzká je se Stranou demokratického socialismu, která s námi kandidovala v komunálních volbách a s jejich spoluprácí dále počítáme. Programově je nám blízká zejména v komunální oblasti Sociální demokracie, která je však zároveň náš  konkurent ve volbách. Máme již dlouhodobou a velmi úspěšnou spolupráci s Komunistickou stranou Německa družebního města Heidenheimu,

        Jsme si vědomi významu informovanosti o naší činnosti. Proto vydáváme zpravodaj MěstV KSČM v Jihlavě, kde informujeme o našich akcích i o jednáních Městského zastupitelstva. Do dnešního dne bylo vydáno celkem 6 těchto zpravodajů, předpokládáme jeho další vydání v  prosinci. Jeho dosah asi 30 ks je však malý, dáváme ho předsedům organizací a je k dispozici na okresním výboru.  MěstV KSČM má vlastní webové stránky, www.jihlava.kscm.cz

        Je na Vás, aby jste se vyjádřili o jejich kvalitách. Naše mediální působení zejména na Internetu musíme rozhodně rozšířit, jak u našich webových stránek, tak na face booku i naší větší iniciativou v blogových diskusích. Žijeme v mediálním světě a média nejvíce ovlivňují myšlení lidí. Z novin mají pro nás největší význam Haló Noviny,  regionální zpravodajství tam má na starosti Jiří Černý,  se kterým máme velmi dobrou spolupráci. V Jihlavě mají z novin největší význam Jihlavské listy, Jihlavský deník a MF Dnes. Není třeba se zmiňovat o jejich politickém zaměření. Můžeme však konstatovat, že názory zejména  komunistických  zastupitelů  k problémů Jihlavy mají v těchto médiích prostor. Jsme přesvědčeni, že k  tomu přispívají i pravidelné tiskovky, které pořádáme po jednáních Městského zastupitelstva. Totéž můžeme konstatovat, samozřejmě v daleko menším rozsahu  i o televizních  redakcích působících v Jihlavě. Naše mediální vystoupení by měla být zaměřena ke konkrétním problémům a  k nim zaujímat jasná  stanoviska. Jen tak můžeme být mediálně úspěšní. Znovu je  třeba zdůraznit pro naši činnost význam internetu, který je zejména pro mladou generaci nejužívanějším sdělovacím prostředkem.

       Politická úspěšnost každé politické strany se ukazuje zejména ve volebních výsledcích. Jaké byly volební výsledky KSČM v Jihlavě v nedávném období ?  V krajských  volbách na podzim minulého roku v Jihlavě KSČM volilo 2 623 voličů tj. 15, 74 %, ve volbách do Evropského parlamentu při mnohem menší 27,04 % účasti voličů  volilo KSČM v Jihlavě 1 757 lidí tj. 15,87 %. S výsledky těchto voleb nemůžeme být spokojeni, i když Jihlava ze všech krajských měst měla společně s Ostravou nejlepší volební výsledek.

        V příštím roce 2010 budeme mít  troje volby. Do parlamentu, senátu a do městského zastupitelstva. Zejména za komunální volby má městský výbor přímou zodpovědnost,  proto jsme jejich přípravě rezervovali samostatný bod dnešního jednání.  Musíme udělat všechno proto, aby pro naši stranu dopadly volby úspěšně a  KSČM volilo v Jihlavě   až 3 000 našich spoluobčanů. K tomu musíme získat jejich důvěru, což je náš největší a stálý úkol. Jsem přesvědčen, že v tomto směru můžeme být optimističtí.

         Potřebujeme  k tomu hlavně zdraví, což Vám ze srdce přeji.                                  

    

é

Příprava volebního programu na komunální volby Jihlavy 2010

 

é

Adresy našich přátel

Slovensko - Socialistický zväz mladých  časopis Vzdor  http://szm.hng.sk/doc/vzdor/2009_10.pdf

Německo - komunisté z našeho družebního města  Heidenheim  www.DKP-Heidenheim.de

 

 

 

é

Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě – říjen 2009. (opis tištěné formy)

 

Ze 7 zastupitelů, kteří přijali pozvání vedení prádelen na návštěvu byli 4 zastupitelé za KSČM

Celkový počet zastupitelů města je 37

 

Návštěva Jihlavských prádelen 17.9. 2009

         Jihlavští zastupitelé byli také pozváni jednatelkou společnosti na prohlídku provozu Jihlavských prádelen. Celkem se prohlídky zúčastnilo sedm zastupitelů z třiceti sedmi, za klub KSČM se prohlídky zúčastnili ss. Kremláčková, Šlechtický, Vejmělek, Zadražil.

Byli jsme seznámeni s automatizovaným provozem Jihlavských prádelen, kde v současné době pracuje přes 80 pracovníků, převážně žen. Jednatelkou společnosti bylo oceněno odmítnutí prodeje Jihlavských prádelen Městským zastupitelstvem v Jihlavě z 23.6. 2009. Při prodeji by mohl být provoz prádelny zrušen a areál s velkými pozemky využit pro jiné účely. V tomto případě by hrozila stávajícím zaměstnancům  ztráta zaměstnání  a v současné době dlouhodobá nezaměstnanost.

 

Z jednání Městského zastupitelstva v Jihlavě 22. 9.  2009

         Nebyla schválena změna územního plánu umožňující výstavbu dalších supermarketů v prodloužení ulice Vrchlického v blízkosti Záchranné služby a změna umožňující  v areálu Modeta – Style ve staré Brněnské ulici realizovat bytovou výstavbu. Pokud by tato změna územního plánu byla přijata blokovala by další rozvoj sousední jihlavské zoologické zahrady. Nebyl  přijat náš návrh účasti města Jihlavy v hnutí Starostové za mír, přestože v tomto hnutí založeném starostou Hirošimy  jsou stovky měst na celém světě včetně České republiky. Na příklad do tohoto hnutí je zapojeno i naše družební německé město Heidenheim.

 

Naše pozvání :

                  Městské zastupitelstvo v Jihlavě 3.11. 2009  ve 13 hod.

Nemáme ještě program jednání. Určitě se bude znovu jednat o investici EU na rekonstrukci kanalizací a vodovodů v souvislosti,  přes naše  nesouhlasné stanovisko, se schváleným výstupem Jihlavy ze Svazku vodovodů a kanalizací. Projednávány budou pravděpodobně i dotace sportovním oddílům. Jednání je veřejné, zveme Vás k jeho sledování.

 

Celoměstské shromáždění komunistů a sympatizujících 18.11. 2009 16 hodin na OV KSČM

                 Program : Zpráva o činnosti MěstV KSČM v Jihlavě, zastupitelů Jihlavy za KSČM,  Návrh volebního programu Jihlavy 2010 – 2014, příprava kandidátky KSČM města Jihlavy.

 

 

é Na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě opět excelovalo ruské umění.

         Po vystoupení Alexandrovců 13.6. 2009 vystoupil na Horáckém zimním  stadionu 3.10. 2009 ruský lední cirkus. Opět  s velkým úspěchem. Sedm tisíc diváků různého věku bylo  nadšeno sólisty a sborem Alexandrovců při poslechu  Svaté války, sboru z Nabucca, Kalinky, Kaťuši, Podmoskevských večerů a dalších písní. Divákům byl představen i dorost, chlapecký sbor. 3.10. 2009 na ruský lední cirkus přišlo dva tisíce diváků, převážně rodin s malými dětmi. V porovnání s klasickými cirkusy, kde bývá dobrá návštěva při stovce diváků,  úctyhodná účast. Ruský lední cirkus  již objel snad celý svět. V Jihlavě se přadstavil především  krásnou a velmi barevnou choreografií vycházející z ruských národních motivů. Jednotlivá vystoupení měla vysokou krasobruslařskou i akrobatickou úroveň. Nezapřela tradiční krasobruslařskou i baletní ruskou školu. Nejvíce byly přítomné děti nadšené z vystupujících zvířátek. Nejdříve vystoupily kočičky se svojí akrobacií, je potřeba říci bez bruslí. Pak vyjel na led bruslící šimpanz s hokejkou. Předváděl hokej i salta. Svému lidskému protějšku v drezu Dukly dal branku do opravdové hokejové brány. Vyvrcholením programu pak bylo bruslařské umění medvídka, které diváci po zásluze odměnili velkým aplausem.

Obě, obsahem zcela odlišná  vystoupení   ukázala, že v Jihlavě je zájem o kvalitní kulturu. Ukázala, že Horácký zimní  stadion nemusí sloužit pouze lednímu sportu, především hokeji. Ukázala tak opodstatněnost přestavby stadionu na multifunkční halu, poněvadž současný stadion  ze  šedesátých let neposkytuje pro diváky žádaný komfort, o kvalitě sociálních zařízení nemluvě. Pro zajímavost Alexandrovci v sektoru stadionu na stání dali na betonové stupně sedátka, aby divákům umožnili sednout si bez nebezpečí nachlazení.

                                                                                                                                       Ing. Pavel Šlechtický    

 

é

Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě – září 2009. (opis tištěné formy)

 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 5.-6.6. 2009

Účast voličů v Jihlavě 27,04 %

Výsledky voleb do EU v Jihlavě :      ODS                          3 365 hlasů   30,39 %

                                                         Sociální demokracie   2 424 hlasů   21,89%

                                                         KSČM                      1 757 hlasů   15,87 %

 

Vystoupení Alexandrovců 13.6. 2009 na HZS stadionu v Jihlavě

Podle sdělovacích prostředků bylo na  koncertu  rekordních 7 000 diváků. Koncert s tradičním repertoárem ( Svatá válka, Kalinka, Kaťuša, Podmoskevské večery ) byl obecenstvem přijat s nadšením. Na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě je dále připravováno vystoupení ruského ledního cirkusu.

                                                            

Městské zastupitelstvo v Jihlavě 23.6. 2009

Většinou hlasů byla zamítnut prodej Jihlavských prádelen, proti kterému komunističtí zastupitelé vždy vystupovali.

Naopak bylo  podle našeho názoru neuváženě rozhodnuto těsnou většinou hlasů o vystoupení města Jihlavy ze Svazku vodovodů a kanalizací, což může ohrozit čerpání Evropských fondů na nutnou rekonstrukci kanalizací v Jihlavě. Komunističtí zastupitelé byli proti vystoupení Jihlavy ze Svazku.

Většinově městští zastupitelé za KSČM podpořili návrh na získání dotací z Evropské unie Sokolu Jihlava pro  úpravu   zavřeného kina Sokol na multifunkční kulturní zařízení.

 

Mírové shromáždění k 70. výročí zahájení 2. světové války 1.9. 2009

MěstV KSČM 1.9. 2009 na jihlavském náměstí zorganizoval mírové shromáždění připomínající 70. výročí zahájení 2. světové války přepadením Polska fašistickým Německem. Byli jsme  inspirováni našimi přáteli z Komunistické strany Německa družebního města Heidenheimu, kteří mírové akce pořádají pravidelně.

 

Do Městského zastupitelstva předkládáme návrh, aby se Jihlava zapojila do hnutí Starostové za mír, které inicioval starosta Hirošimy. Na mírovém shromáždění jsme dále představili jihlavské kandidáty do parlamentu ČR Ing. Ladislava Vejmělka, PhDr. Martina Herzána a Radku Bauerovou.

 

Pozvánka

Zveme Vás na veřejné jednání Městského zastupitelstva v Jihlavě, které se bude konat 22.9. 2009 ve 13 hodin na jihlavské radnici.

 

é

Návrat na úvodní stránku