Poznámky 

 

"Zmapujeme činnost úřadu

                                    Procesní řízení

 

"Zajímali jsme se o průběh opravy bazénu základní školy na Demlova (2008 - 2014)

     Rekonstrukce bazénu, která skončila jeho uzavřením z havarijních důvodů zatékání vody. Podrobněji

 

 

"22. ZM 15. 4. 2014, bod jednání II.15

Návrh na zajištění nákladů projektu – zastupitelstvo se zavazuje k zajištění finančních prostředků z úspor v rozsahu splátkového kalendáře dle přílohy č.2-č.j.MMJ/OSR359/2014 na úhradu projektu: „Poskytování energetických služeb se zaručenou úsporou, včetně zajištění energetického provozu metodou EPC v objektu plaveckého bazénu na ul. Evžena Rošického 6 v Jihlavě“ do maximální výše 14.597.000,- Kč bez DPH po dobu 9ti let od ukončení realizace energetických opatření.

 

Ve zdůvodnění návrhu, bod 2, strana 44/258: Přesný způsob stanovení splátek a další souvislosti vyplývají ze smluvního ujednání mezi dodavatelem (firmou energetických služeb) a městem.

 

Návh byl schválen i přesto, že nebylo zastupitelům předloženo v návrhu zmiňované smluvní ujednání.

 

        Proč se tak nestalo, zdůvodnil náměstek primátora pan RNDr. Pospíchal: Nejde zveřejnit, protože není ukončeno výběrové řízení, nicméně splátkový kalendář se musí schválit.

       A tak se ze splátkového kalendáře se dovídám, že měsíční splátka je 104 648 + 16 250 + 14 259 = 135 157 . A bude se podle toho měsíčně splácet po celých 9 let, ať se bude jakkoli topit (ohřívat voda).

 

Jaké je zmiňované smluvní ujednání mezi městem a firmou energetických služeb, například jak se budou počítat úspory energií jsem se ze schváleného návrhu nedozvěděl, ale podle výsledku hlasování to zřejmě nevadí.

 

Text výše zmíněné smlouvy vyžádán na zářiovém zasedání ZM

 

"22. ZM 15. 4. 2014, bod jednání II. 9

Návrh na schválení uzavřené smlouvy o spolupráci a na spolufinancování projektu „Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy a závazek ve spolufinancování do 42 milionů Kč.

 

Návrh byl většinou zastupitelů schválen.

 

  Nemyslím si, že zastupuji občany, kteří vlastní letadla, ale jsem přesvědčen, že ty co mám zastupovat mají  v současnosti zcela jiné starosti.

Oni to ze svých daní zaplatí především právě ti, co letadla nevlastní a ani v dohledné době vlastnit nejspíše nebudou.

Proto jsem nepodpořil (společně za náš klub tento návrh nepodpořili ještě Ing. P. Šlechtický a Ing. L. Trávníček) návrh, aby město dalo přes 40 milionů na stavbu zpevněné přistávací plochy.

 

V JL, jsem se dočetl (zdroj kraj) další informaci a to o tom, že dovybavení o navigaci pro přistávání a provoz bude zajišťovat město, tedy další blíže neurčené finance mimo výše uvedené částky.

Nejspíš se počítá se stavbou řídící věže, o které je ve zmíněných novinách také zmínka.

 

Dále:

Náklady na realizaci příjezdové komunikace a parkoviště nebudou zahrnuty do celkových stavebních nákladů spolufinancovaných krajem.

Stejně tak není vymezen bližší vztah kraje k letišti po skončení vybudování dráhy.

 

     Jako v mnoha dalších případech víme, že zisk je věc soukromá, ale ztráty se „znárodňují“ tedy na jejich placení se podílejí všichni. Tudíž je otázka kolik nato bude daňový poplatník, který nebude letiště vůbec potřebovat ze svých daní doplácet.

 

Tak jsou na místě otázky:

                              - Kolik bude město stát údržba přistávací plochy, ta bude muset být celoroční. Víme, jaké dělá potíže údržba chodníků a vozovek po městě. ( Připomínám - cedulky u chodníků na sídlištích, ve městě -  „v zimě se neudržuje“ vzdálených pouze 20 m od panelového vchodu)

      A přitom po těchto chodnících chodí hlavně občané, kteří se bez letiště v současné době obejdou, nicméně bude hrazeno z jejich daní.

                              - Kdo v zimě bude odstraňovat z přistávací dráhy sníh a čím (jaké technické prostředky bude na tuto činnost nutné pořídit?)

 Jaké bude požadované profesní a personální zajištění letiště – služba na řídící věži.

Tedy jaká je představa o vlastním provozu letiště?

 

Ve výše uvedeném textu vyjádřil svůj osobní názor Zadražil49 a tento názor nemusí odpovídat názorům nebo doporučení jiných, například některých zastupitelů kraje.

 

"Řešili jsme stížnost občana (2013): výhrady k účetnictví (programům) ZOO Jihlava

- Na základ stížnosti jsme udělali dotaz na vedení ZOO

- Odpověď vedení ZOO, které předcházela naše návštěva a seznámení se skutečností.

Závěr – nedošli jsme se skutečnostem, potvrzující argumenty uváděné ve stížnosti.

 

Stěžovatel později podal (dozvěděl jsem se z novin JL), v této záležitosti trestní oznámení. (zatím - duben 2014 šetření policie neuzavřeno)

 

"15. ZM 29. 1. 2013, bod jednání IV. 10:

Návrh na schválení výkupu pozemků a staveb dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, komunikace včetně zpevněných ploch v k. ú. Horní Kosov.

Aneb jak jsme převzali osvětlení, které v okamžiku schvalování usnesení neexistovalo.

Toto usnesení bylo zastupiteli schváleno o přes oznámenou skutečnost, že sloupy veřejného osvětlení ve zmíněném prostoru nejsou ani instalované, tedy nenachází se tam.

 

    Možné to bylo díky téměř okamžité reakci pana primátora, který prohlásil, že sloupy veřejného osvětlení byly po provedené kolaudaci, a po dohodě s dodavatelem zdemontovány, aby je nikdo nezcizil.

Sloupy veřejného osvětlení se na stavbě objevily asi za tři měsíce.

Je zajímavé, že pro další zimu (2013-2014) nebyly již znova schované. Od září 2014 už i svítily.

 

Tato zvláštnost i s obrázky podrobněji (pozorněji přečíst)

(Čí akce, jaké tlaky… tedy otázky přímo pro „námořní vyšetřovací službu“)

 

"ZM (2012) pověřilo kontrolní výbor ZM:

 Provést šetření jak bude zajištěn provoz jihlavské vodovodní a kanalizační sítě po 1. lednu 2013,

 tedy ode dne vystoupení města ze Svazu vodovody a kanalizace Jihlavsko (SVaK).

   

       Kontrolní výbor zastupitelstva se v této záležitosti obrátil na předsedu představenstva městem ustanovené nové společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. (JVAK), která od ledna přebírá odpovědnost za vodohospodářskou infrastrukturu statutárního města Jihlavy (město).

       Z odpovědí předsedy JVAK se dovídáme, že po prvním lednu 2013 se pro občana z hlediska vodohospodářského zabezpečení nic nezmění. Bude dále zajištěna dodávka pitné vody, její odkanalizování i opravy sítě. Způsob platby vody také zůstává beze změny. Nic na této skutečnosti nemění fakt, kterým jsou zatím nedořešené vlastnické vztahy město – SVaK, ani to, že úpravna vody Hosov a čistička odpadní vody Helenín zůstávají ve vlastnictví SVaKu. Stejně tak nemá vliv zatím neuzavřené koncesní řízení na provozovatele městské vodárenské infrastruktury. K zabezpečení toho všeho není nutno mezi zúčastněnými - tedy Vodárenská akciová společnost, a.s. (VAS), SVaK a městem uzavírat žádné nové smlouvy.

       S tímto stanoviskem se připojením svého podpisu ztotožňuje také jednatel společnosti JVAK a.s, dále zástupce externí právní kanceláře, pověřené v roce 2009 zastupováním města při výkonu všech členských práv ve SVaKu a také tajemník městského úřadu Jihlavy.

 

 

       Dodatek k tématu voda v Jihlavě

        Na stránkách předešlých JL byl čtenář také informován i o zdražení vody na rok 2013 a to o 6,9 % na hodnotu 81,39 Kč /m3 (v textu uvažováno vodné a stočné) a též o tom, jak vítěz koncesního řízení má od města slíbený příjem 1,8 miliardy korun v období 10ti let. Pokud by tento přislíbený příjem měl hradit pouze občan, tak by počínaje rokem 2014 byl nutný více než pětiprocentní roční nárůst ceny vody, která by na konci tohoto desetiletého období dosáhla cca 137 Kč/m3 . Bohužel, tomuto odhadu odpovídá i informace předsedy představenstva JVAK o předpokládaném kontinuálním vývoji cen vody v letech 2014 a 2015, tedy ve výši 86,42 resp. 90,74   Kč /m3 .

        

       Kontrolní výbor ZM byl informován o jediné změně od 1. 1. 2013 a tou je nový příjem města Jihlavy v roční výši 35 000 000 Kč od společnosti VAS, který dostane za pronájem své vodárenské infrastruktury. A to bez ohlednu na vypořádání vlastnických vztahů mezi městem a SVaKem.

       Tyto finance dávají možnost pro vedení města i panu primátorovi samotnému postupně začít řešit výhrady, které byly prezentovány v roce 2009, na počátku tažení za vystoupení města ze SVaKu. Tehdy bylo uváděno vedle výhrad jako je například neprůhledné a nekontrolované financování SVaKu, nebo nekontrolované náklady provozovatele SVaKu, také vysoké vodné a stočné. Tento nový příjem by mohl umožnit snížit cenu vody z připravených 81 Kč na hodnotu okolo 60 Kč /m3 . Věřím, že vedení města najde způsob jak tuto částku občanům na ceně vody vrátit. Pro srovnání  -  v roce 2009 byla cena vody 63,21 Kč/m3 . L. Zadražil, předseda kontrolního výboru zastupitelstva města Jihlavy,

 

 

é

O plnění volebního programu KSČM ve městě Jihlavě.

2010-2014

       Volební období zastupitelstva města Jihlavy se již přehouplo do druhé poloviny.  Pokládáme proto za potřebné seznámit občany Jihlavy, jak zastupitelé za KSČM plnili za uplynulé dva roky svůj volební program na období 2010 – 2014. Jsme v Jihlavě opoziční stranou. Tato role nám umožňovala prosazovat vlastní, kritický názor i souhlasit s předkládanými, rozumnými návrhy našich oponentů.  Naši práci a aktivitu mohli občané posoudit při jednáních zastupitelstva a v jeho internetových přenosech.

       Je možné konstatovat plnění úvodu našeho volebního programu a to,  že za minulé dva roky město kromě velkého projektu vodovodů a kanalizací využilo možnosti financování  z Evropské unie a  nezhoršilo zadlužení města. Pokud se týká prodeje městského majetku, nesouhlasili jsme s některými prodeji pozemků ( náměstíčko na Březinkách ), nebytových prostor a bytů v domech, které jsou kulturními památkami.  Podle možností jsme se zúčastňovali výběrových řízení na projekty a stavby, u kterých  základním kritériem úspěšnosti byla jejich  cena. Náš volební program byl dále členěn na jednotlivé oblasti :

 

Životní prostředí

       Třídění odpadů jsme chtěli rozšířit o separovaný sběr biologického odpadu.  Nesouhlasili jsme s 40 % zdražením  odvozu a likvidace odpadů  k 1.1. 2013 s tím, že zvýšení těchto nákladů mělo být zahrnuto  do rozpočtu města. Umístění krajské spalovny odpadů v Jihlavě je tak významné, že by o tom měli rozhodnout  občané Jihlavy v referendu. Přivítali jsme  zprávy o úpravě druhého komínu Kronospanu, který by tak snížil jeho emise. V čistotě města a péči o jeho zeleň je stále co zlepšovat. Se sečením trávy na sídlištích však můžeme být na příklad  spokojení. Úprava pravých břehů řeky Jihlavy za Českým mlýnem by měla být provedena v dalších dvou letech.

 

Doprava

       Začátkem volebního období jsme podali tři návrhy na změnu tarifů, počtu projetých zastávek městské hromadné dopravy. Zastupitelstvo pak schválilo zvýšení počtu zastávek u tarifu za 8 Kč a byly upraveny přestupní možnosti. Velmi oceňujeme modernizaci vozového parku Dopravního podniku. Rozšíření trolejového vedení z Vrchlického do Horního Kosova předpokládáme v průběhu dalších dvou let. Byla dokončena rekonstrukce  ulice Kollárova. Nerealizovaný projekt vodovodů a kanalizací bohužel brzdí možnosti rekonstrukce jihlavských ulic. Brněnská ulice ( stará ) by však do konce volebního období měla být rekonstruována. Budeme dále usilovat o předlažbu ucelených částí chodníků ve městě. Naopak lávka pro pěší z Březinek do středu města v tomto volebním období není reálná.

 

Bydlení

        Stanovení nájemného  v městských bytech i v domech s pečovatelskou službou je v pravomoci rady města, kde nejsme zastoupeni. Se zvyšováním nájemného jsme nemohli souhlasit. Znamenalo další zvýšení životních nákladů, zejména důchodců v domech s pečovatelskou službou.  Startovní, sociální byty v tomto volebním období v Jihlavě nebudou postaveny.        

 

Úcta ve stáří. Pomoc v nouzi, zdravotnictví

        Byl zahájen provoz v domě pro seniory v bývalé Tesle. Současně je zachována územní rezerva pro případný další domov pro seniory u Tesca. Město podporuje aktivní život seniorů. Nemůžeme souhlasit s připraveným zrušením centralizované stomatologické pohotovosti v Jihlavě.

 

Školství

       Přístavbou mateřských školek byla zvýšena jejich kapacita. S rozšířením kapacity mateřských školek se počítá i v dalších dvou letech volebního období. Základní školy města mají dobré předpoklady pro svoji činnost. Totéž je možné konstatovat i u mimoškolní výchovy dětí a mládeže.

 

Kultura a sport

       Byla dokončena rekonstrukce gotického kostela v Křížové ulici pro kulturní účely  a přestavba kina v Sokolovně na divadlo otevřených dveří ( DIOD ). Obě akce jsme podporovali a znamenají velký přínos pro jihlavskou kulturu. Letní kino v amfiteátru dosud nebylo obnoveno, je třeba ho vybavit novou promítací technikou. V kině Dukla byla provedena  nutná digitalizace  V jihlavské ZOO je již dokončen nový objekt pro žirafy.

Od Modety Style město odkoupilo pro ZOO pozemky, výhledově usilujeme i o odkoupení celého objektu Modety městem pro potřeby zoologické zahrady. Do konce volebního období předpokládáme dokončení atletického stadionu Na Stoupách a zahájení rekonstrukce Horáckého zimního stadionu, jak je obsaženo v našem volebním programu. Velký význam pro Jihlavu a její propagaci má FC Vysočina v první fotbalové lize. Dále budeme podporovat sport dětí a mládeže a rekreační sport.

 

Bezpečnost ve městě

       Bezpečnost obyvatel musí být zajištěna i v noci a v problematických místech města. Na to je třeba zaměřit Městskou policii. Náš odpor proti xenofobii a rasismu je neměnný, zvláště po hloupých, nedávných  sprejerských nápisech na Jungmannově škole a na Březinkách. Oceňujeme jednomyslné rozhodnutí zastupitelstva o zrušení herních automatů a videoterminálů v Jihlavě v příštím volebním období.

 

Podpora příměstských obcí

       Město podporuje osadní výbory v příměstských obcích. Zakoupením malých autobusů by měla být lépe zajištěna doprava do příměstských obcí.

 

Snížení nezaměstnanosti ve městě

       Bohužel i přes vysoký průmyslový potenciál města je v Jihlavě nezaměstnanost stále vysoká. Město na tuto skutečnost má jen omezený vliv.

Průmyslová zóna města je téměř zaplněna a je na novém územním plánu, aby lokality pro podnikání rozšířil. Uplatnění absolventů škol v Jihlavě zůstává velkým problémem. Částečně by tomu měl napomoci připravovaný  vědecko technický park.

 

    Tolik  stručně o plnění volebního programu KSČM v Jihlavě za uplynulé dva roky volebního období. Náš volební program byl otevřeným programem a musí vycházet  z finančních možností města. O jeho naplnění  budeme usilovat i další  dva roky volebního období. Děkujeme, že jste nám věnovali čas a pozornost.  Přejeme Vám hodně zdraví.

                                                    Za zastupitelský klub KSČM  Ing. Pavel Šlechtický